Синдром СHARGE

Синдром СHARGE

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • СHARGE синдром
 • Патофизиология
 • Пренатални находки
 • Неонатални находки
 • Находки в по-късна възраст
 • Честота на клиничните симптоми
 • Други аномалии, асоциирани със синдрома
 • Други, но не постоянно представени аномалии
 • Заключение

Името на заболяването CHARGE синдром се получава от:

 • C – колобома (Coloboma of the eye, central nervous system anomalies)
 • H – сърдечен порок (Heart defects)
 • A – хоанална атрезия (Atresia of the choanae)
 • R – ретардация на растежа (Retardation of growth and/or development)
 • G – генитални аномалии (Genital and/or urinary defects; hypogonadism)
 • E – ушни аномалии (Ear anomalies and/or deafness)

Въведение

Този рядък и труден за диагностика синдром е клинически дефиниран през 1981 г. Няма отделен симптом, който да е специфичен или да е сигнификантен за диагнозата, и тежестта може да варира. Чести съпътстващи симптоми са характерен лицев дисморфизъм, дисморфология на ръцете, хипотония, аномалии на уринарния тракт, орофациални цепки, глухота, дисфагия и трахеоезофагеални аномалии. Фенотипната изява е толкова разнообразна, че първоначалната дефиниция, от която се именува синдромът, вече не е актуална.

Етиология

Синдромът е автозомно-доминантно заболяване с генотипна хетерогенност. В повечето случаи се дължи на мутация или делеция на СН07 гена, но има съобщения и за пациенти с налични критерии за синдрома, но с различни цитогенетични абнормности (22q11.2 делеции или мутации на отделен ген, включително мутации на SЕМА3Е гена, 14q22-q24.3 inverted duplications).