Аденокарцином на стомаха

Какво е стомашен аденокарцином?

Стомашният аденокарцином се отнася до първично злокачествено заболяване, произтичащо от стомашния епител. Той е най-често срещаното стомашно злокачествено заболяване, което представлява над 95% от злокачествените тумори на стомаха.

Епидемиология

Аденокарцином на стомаха е рядък преди 40-годишна възраст, но неговата честота постепенно се повишава и достига върхови нива през седмото десетилетие на живота. Като цяло, стандартизираните по възрастта нива на смъртност са намалели при жените (9.9 на 4.2 на 100.000) и мъжете (21.2 на 9.1 на 100.000).

Стомашният аденокарцином се смята за петия най-често срещан рак в света (1,313,000 случая) и третата водеща причина за смърт от рак в световен мащаб (819,000 смъртни случая). Неговата честота варира в зависимост от региона: висока честота в Източна Азия и Южна Америка, но ниска честота в Запада.

Класификация

Аденокарциномът на стомаха се класифицира клинично като ранен или в напреднал стадий. За класификацията на базата на анатомично местоположение, трудността често възниква, когато туморът е разположен в проксималния стомах или кардия, особено когато туморът също включва гастроезофагеална връзка.

Ранният аденокарцином на стомаха се дефинира като инвазивен карцином, ограничен до лигавицата и/или субмукозата, с или без метастази на лимфни възли, независимо от размера на тумора. Повечето ранни стомашни аденокарциноми са малки, с размери от 2 до 5 сантиметра. Някои ранни стомашни аденокарциноми може да бъдат мултифокални, често показателно за по-лоша прогноза.

Хистологично най-честите форми на ранния стомашен карцином са добре диференцирани, най-вече с тубулна и папиларна архитектура. Разликата между добре диференциран карцином и висока степен на дисплазия или карцином in situ може да бъде предизвикателна, когато за хистологична оценка е налична само тъканта на лигавицата. Интрамукозната инвазия може да не бъде толкова лесно потвърдена като инвазивен аденокарцином в субмукозата, където обикновено се наблюдава стромална десмоплазия.

Разликата между интрамукозен аденокарцином и аденокарцином in situ или висока степен на дисплазия е важна, тъй като интрамукозният аденокарцином на стомаха, за разлика от интрамукозния карцином в дебелото черво, метастазира. Като цяло, полезните хистологични характеристики на интрамукозната инвазия са единични туморни клетки в lamina propria и значително кондензирани неопластични жлези с различни размери.

Макроскопският вид на напредналите стомашни аденокарциноми може да бъде екзофитен, язвен, инфилтративен или комбиниран. Хистологично напреднал стомашен аденокарцином често демонстрира забележителна архитектурна и цитологична хетерогенност, с няколко съвместно съществуващи хистологични модели на растеж.

Класификацията на Световната здравна организация от 2010 година признава четири основни хистологични модела на аденокарцином на стомаха: тубуларен, папиларен, муцинозен и слабо кохезивен (включително карцином на пръстеновидни клетки), както и редки хистологични варианти. Класификацията се основава на преобладаващата хистологична картина на аденокарцинома, която често съществува съвместно с по-малко доминиращи елементи на други хистологични модели.

Тубуларнен аденокарцином

Тубуларният аденокарцином е най-честият хистологичен тип ранен стомашен карцином . Той има склонност да образува полипоидни или фунгиращи маси и хистологично показва неравномерно раздути или разклонени тубули с различни размери, често с интралуминална слуз, ядрен и възпалителен остатък.

Папиларен аденокарцином

Папиларният аденокарцином е друг често срещан хистологичен вариант, често наблюдаван при ранен стомашен карцином. Той има тенденция да засяга по-възрастните хора, се срещат в проксималната част на стомах и често се свързва с чернодробни метастази и по-висока честота на участие на лимфни възли. Хистологично се характеризира с епителни проекции, изградени от централно фиброваскуларно ядро.

Муцинозен аденокарцином

Муцинозният аденокарцином представлява 10% от стомашния карцином. Хистологично се характеризира с извънклетъчни муцинозни басейни, които съставляват поне 50% от туморния обем. Туморните клетки могат да образуват жлезиста архитектура и неправилни клетъчни струпвания, като от време на време се появяват разпръснати клетки с пръстеновидни пръстени, плаващи в муцинозните басейни.

Аденокарцином „тип пръстен с камък“

Аденокарцином „тип пръстен с камък“ (така се оприличават туморните клетки) и други слабо кохезивни карциноми често са съставени от смес от клетки с пръстенови пръстени и клетки без пръстен. Слабо кохезивни туморни клетки без пръстен са тези, които морфологично приличат на хистиоцити, лимфоцити и плазмени клетки. Тези туморни клетки могат да образуват неправилни микротребакули или подобно на дантели абортни жлези, често съпроводени с изразена десмоплазия в стомашната стена и с грубо депресирана или язвена повърхност.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова