Анестезиолог

Upload Image...

Какво е анестезиолог?

Анестезиологът е лекар със специалност по анестезиология и интензивна медицина. Той изучава, представя и прилага методите на обезболяване, мускулното отпускане, промяна в съзнанието и потискане на нежелани ефекти, с цел извършване на различни диагностични и лечебни намеси.

Анестезиологията е дял от медицината, занимаващ се с борбата с болката, която съпътства почти всички болестни процеси, много лечебни и диагностични процедури, и всички травми – механични, термични, химични и т.н.

Интензивното лечение е дял от медицината, който обхваща критичните епизоди от протичането на всяко заболяване, при които съществува реална опасност от настъпването на рязко влошаване и смърт.

Кога трябва да се направи консултация с анестезиолог?

Колнсултация се прави с анезтезиолог, котото на пациент му предстои операция.Анестезиологът е човекът, с който започва и завършва всяка операция. Консултацията вклюва физикален преглед, попълване на въпросник, отразяват се жизнените показатели, както и резултатите от изследванията на пациента.
По преценка на анестезиолога могат да бъдат назначени допълнителни изследвания или консултации с други специалисти. Особено важно е пациентите да споделят със своя анестезиолог за съпътстващи заболявания най-често на дихателната, сърдечно-съдовата, ендокринната, нервната система и др. Такива са високото кръвно налягане, стенокардията, преживян инфарк на миокарда, инвазивни процедури, астма, ХОББ, епилепсия, преживян инсулт, наследствени болести, алергии и т.н.

Какво прави анестезиологът?

  • Анестезиолотът стабилизира жизнените функции на пациентите чрез медикаменти, инвазивни техники /за осигуряване на апаратно дишане, венозен и артериален достъп, сърдечен масаж и др./.
  • Преценява вида на специалистите и степента на грижите, които трябва да се положат за спасяването на живота на болния, следи състоянието му до пълното стабилизиране.
  • Осъществява предоперативната подготовка на всички болни.
  • Запознава се с вида на операцията и техниката на нейното извършване, за да прецени вида, степента и продължителността от нужда на анестезия.
  • При планови операции запознава пациента или неговите близки с целия обем на информация /в т. ч. рискове и противопоказания/.
  • По време на операцията въвежда и държи болния в анестезия. Следи всичките му жизнени показатели – дишане, сърдечна дейност, хемодинамика, температура, лабораторни показатели. При нужда ги коригира и реанимира болния.
  • След операцията извежда пациента от анестезия, назначава терапия способстваща за оптималното възстановяване и предотвратяваща всички оперативни рискове.

Видове анестезия

Анестезията бива обща (инхалационна и венозна) и локорегионална. Общата ендотрахеална анестезия се използва при всички хирургични интервенции с коремен достъп, такива, които изискват по-голяма продължителност, някои спешни оперативни манипулации и др. Общата венозна анестезия се използва при краткотрайни хирургични интервенции, в еднодневната хирургия и някои манипулации.
Регионалните техники – най-често спинална и епидурална анестезия се използват преди всичко в акушерството за обезболяване на нормално раждане и по време на Секцио цезареа. В ортопедията често се използват периферни нервни блокади.
Вида анестезия се определя от анестезиолога. Когато има варианти за избор се предпочита тази, коята би била по-щадяща за пациента, а също така понякога дори самият той си избира анестезията.
За периоперативно (по време и след операцията) обезболяване при големите операции, екип от анестезиолози извършват високо-технологични и безопасни за пациента ултразвуково навигирани периферни нервни блокади. Това осигурява продължително обезболяване в ранния следоперационен период, което е от съществено значение за заздравяване на раните, лек възстановителен процес и изобщо за комфорта на пациента. При необходимост това обезболяване може да се извърши и за доста продължително време чрез предварително поставен катетър за блокада през специално устройство, което оперираният носи известно време със себе си.

Когато даден пациент има алергии, как се процедира?

Алергиите са огромно предизвикателство за анестезиолога. Все по-често се консултират пациенти с различни алергии – към храни, лекарства, домашен прах, полени, пчелна отрова и др.При анамнестични данни за алергия, анстезълога назначава предоперативно тестуване към най-често използваните анестетици и медикаменти за обезболяване. То включва т.нар. кожно-алергични или скарификационни проби, които се отчитат през точно определен интервал от време. Тестуването се извършва от алерголог, който след това дава своите препоръки. Обикновено болните подлежат на предоперативна подготовка няколко дни преди операцията с различни противоалергични медикаменти.При положителни резултати от тестуването към даден медикамент, той няма да бъде използван и пациентът трябва да бъде спокоен.