Анти – RNP

[lwptoc depth=“2″]

Анти – RNP

Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу рибонуклеопротеини (RNP). Има няколо различаващи се епитопи на RNP, като U1-RNP, Sm/RNP, RNP-62, които се срещат с различна честота при различни системни автоимунни болести.

Анти-U1-RNP антителата за маркер с голяма клинична чувствителност при болни със смесена съединителнотъканна болест ( > 90 %). Някои подвидове (напр. Анти-Sm/RNP) се срещат в 30-40 % от болните със СЛЕ и при тях те се асоциират с болестната активност, миозит, феномен на Raynaud, артралгии и артрит.