АНЦА (Антитела срещу цитоплазмени антигени на човешки неутрофили)

[lwptoc depth=“2″]

АНЦА (Антитела срещу цитоплазмени антигени на човешки неутрофили)

Неутрофилите са най-разпространените бели клетки, които фагоцитират (поиглъщат и смилат) проникнали чужди микроорганизми. Те съдържат голям брой протеолитични ензими и друг ибиологично активни продукти (рецептори, адхезионни молекули и др.), разположени в специализирани гранули, чрез които осъществяват тези процеси. Доказано е, че 5 от тези белтъци са мишени на АНЦА: протеиназа 3 (PR3), миелопротеиназа (МРО), катепсин G, еластаза, лактоферин и BPI.

Най-чести са анти-PR3/сАНЦА и анти-МРО/рАНЦА. Изследват се чрез ELISA и индиректна имунофлуоресценция (ИИФ).

Клинично значение

 • Oт 1982г АНЦА се използват за диагностика на първични, системни васкулити и васкулити на малките съдове: грануломатоза на Wegener, микроскопски полиангиит, pauci-necrotising crescentic glomerulonephritis, синдром на Churg-Strauss.
 • Хронични възпалителни болести на червата – болест на Crohn, улцерозен колит
 • Автоимунни болести на черния дроб – автоимунен хепатит, автоимунен холангит, първичен склерозиращ холангит
 • Ревматоидни автоимунни болести – системна склероза, полимиозит/ дерматомиозит

Кога трябва да се изследват АНЦА?

 • гломерулонефрити, особенно бързопрогресиращ ГН
 • белодробно кървене, особеннопулмо-ренален синдром
 • кожни васкулити със системни характеристики
 • множествени белодробни възли
 • хронична деструктивна болест на горните дихателни пътища
 • продължителен синузит, отит или субглотисна трахеална стеноза
 • периферни невропатии
 • ретроорбитални образования
 • недиагностицирана възпалителна болест

При налични клинични симптоми, чувствителността на положителните АНЦА е около 95 %, а специфичността – около 90 % за диагнозите грануломатоза на Wegener или микроскопски полиангиит.