Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоцитна агрегация)

[lwptoc depth=“2″]

Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоцитна агрегация)

LOINC 5993-1
Кратко наименование Aspirin test
Пълно наименование на теста Измерване на Аспирин зависима Тромбоцитна агрегация
Мерни единици ARU
Методика Турбидиметрично измерване на индуцирана тромбоцитна агрегация.
Други имена Aspirin test, Aspi test
Материал Цитратна кръв (пълна венозна кръв във вакутейнер с 3.2% натриев цитрат – синя капачка – 2 броя, обозначени по поредност на вземането). Епруветките се изпращат отделно от общата пратка.
Условия за транспорт и стабилност До 4 часа при 18-25С.
Условия за пробовземане Кръв се взема 2 до 30 часа след прием на Аспирин
Референтни стойности < 550 терапевтичен отговор ; >550 намален антитромботичен отговор; >620 липса на антитромботичен отговор

Какво е Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоцитна агрегация)?

Aspirin test е качествен тест, който измерва инхибираната от аспирин тромбоцитна агрегация. Аспиринът е лекарствено средство от групата на антиагрегантите. Той блокира циклооксигеназа-1 (СОХ-1) – ензимът, отговорен за синтезата на тромбоксан А2. Тромбоксанът се отделя от тромбоцитите и води до тяхната агрегация.

Защо и кога се изследваAspirin test (Аспирин зависима Тромбоцитна агрегация)?

Въпреки значителния ефект на аспирина в първичната и вторичната профилактика на Остър коронарен синдром (ОКС), инсулт,периферна артериална болест и за предотвратяване на тромботичните усложнения след перкутанна коронарна интервенция (PCI), от 10 дo 20% от лекуваните с аспирин пациенти получават в рамките до 5 години рекурентни съдови инциденти. Натрупват се все повече данни за наличието на пълна или частична резистентност към антиагрегантното лечение.
Честотата на аспиринова резистентност не е точно определена и в различните проучвания варира между 5 и 60%. Идентифицирането на пациентите с недостатъчен отговор към терапията с аспирин е важно, поради факта , че аспириновата резистентност е дозозависима. Измерването на ефекта на Аспирина по отношение на намаляването на тромбоцитната агрегация, е показател за наличието на профилактика на съдовите инциденти. При недостатъчен отговор (>550 ARU),може за се коригира дозата или да се смени терапията.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна с 3.2% Na цитрат (синя капачка). За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет 5 часа след последния прием на Аспирин.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Резултатите от теста се отчитат като Аспирин реакционни единици (ARU), които се изчисляват като функция от степента на агрегация. Те трябва да се тълкуват във връзка с други лабораторни и клинични данни на разположение на лекаря.

< 500 ARU Добър терапевтичен отговор
500-560 ARU Недостатъчен терапевтичен отговор
> 600 ARU Липсва терапевтичен отговор

Информация за лекари

Aspirin test НЕ МОЖЕ да се използва при следните случаи:

  • Пациенти с вродени аномалии на тромбоцитите (влиянието на наследствени заболявания на тромбоцитите като фактор на фон Вилебранд недостатъчност, тромбастения на Glanzmann и Bernard Soulier синдром, не е проучено)
  • Пациенти с неиндуцирани от аспирин придобити нарушения на тромбоцитите
  • Нисък брой на тромбоцитите – под 92 G/L и хематокрит под 29 или над 56%
  • Прием на гликопротеин IIb/IIIa инхибитори
  • P2Y12 инхибитори, които се препоръчват често в комбинация с аспирин. Макар и рядко, тези средства могат да повлияят резултатите при някои пациенти
  • Други антитромбоцитни средства – дипиридамол (антистенокардин), Aggrenox, Persantine, Pletal/Cilostazol
  • Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС – индометацин, пироксикам и др.) инхибират тромбоцитната функция обратимо и това може да доведе до повлияване на инхибиторния ефект на аспирина, ако се вземат по едно и също време

Антитромбоцитни средства от изброените по-горе групи е възможно да повлияят резултатите от Aspirin test и пациентите, които ги приемат не трябва да се изследват, докато функцията на тромбоцитите не се възстанови. Времето за възстановяване функцията на тромбоцитите варира между отделните индивиди и е по-дълъго при пациенти с нарушена бъбречна функция

Медикамент инхибиция след прекратяване на приема
Abciximab (ReoPro) около 14 дни
Eptifibatide (Integrilin),Тирофибан (Aggrastat) до 48 часа
Plavix, Ticlid до 5 дни
Effient до 10 дни
Aggrenox до 10 дни
Persantine Pletal/ Cilostazol до 12 часа
НСПВС Ибупрофен 8 часа
Напроксен (Anaprox) 24 часа
Диклофенак (Voltaren) 24 часа

Информация за партьори