Патология на трахеята и белите дробове

бели дробове_медипро

Какво е респираторно заболяване и кои състояния включва?

Респираторно заболяване е медицински термин, който обхваща патологични състояния, засягащи органите и тъканите, които правят възможен газовия обмен във висшите организми и включва състояния на горните дихателни пътища, трахеята, бронхите, бронхиолите, алвеолите, плеврата и плевралната кухина, и нервите и мускулите на дишането. Респираторните заболявания варират от леки и самоограничаващи се, като обикновена настинка, до животозастрашаващи лица като бактериална пневмония, белодробна емболия, остра астма и рак на белите дробове.

Респираторните заболявания могат да бъдат класифицирани по много различни начини, включително от засегнатия орган или тъкан, от вида и модела на свързаните с тях признаци и симптоми, или от причината за заболяването.

Кои са факторите, които обуславят промените при патологията на трахеята и белите дробове?

Заболяванията на трахеята и белите дробове се характеризират с висока честота и голямо разнообразие, както в клиничните, така и в морфологичните им прояви. Те са едни от най-често срещаните патологични проблеми в днешно време. Тези промени при патология на трахеята и белите дробове се обуславят от два фактора:

  • Лигавицата на трахеята и алвеоларната повърхност на белите дробове са най-голямата по площ органна структура и е в постоянен контакт с атмосферните условия.
  • Белите дробове са едни от органите, освен сърцето и бъбреците, през които преминава цялото количество кръв. Между сърдечносъдовата и дихателната система съществува тясна взаимовръзка, точно поради този факт кардиоваскуларните заболявания винаги водят до нарушение в белодробната хемодинамика.

В резултат на индустрията и преди всичко на непрекъснатото нарастване на химическата промишленост, в атмосферата попадат множество токсични вещества, които биват вдишвани в белите дробове. Те се считат отговорни за високата честота на алергични заболявания, хронични бронхити, белодробен карцином и редица други патологични процеси. Особено значение се отдава на вдишването на въздух със запрашвания от битов и професионален характер, което води до развитие на една голяма група от заболявания – пневмокониози.

Поради близкия контакт на дихателните пътища с атмосферния въздух те са поселени от постоянни бактериални и вирусни обитатели, които при промяна в реактивността проявяват своята вирулентност. С това може да се обясни високата честота на възпалителните заболявания на респираторния тракт.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова