Клинична патология при доброкачествени тумори на белия дроб

Какво са доброкачествени белодробни тумори?

Доброкачествените белодробни тумори са хетерогенна група от неопластични лезии, произхождащи от белодробни структури. Тези тумори включват бронхиални аденоми, хамартоми и група необичайни неоплазми (например хондроми, фиброми, липоми, лейомиоми, хемангиоми, тератоми, псевдолимфоми, ендометриом).

Въпреки, че доброкачествени тумори на белия дроб не представляват значителен здравословен проблем, могат да възникнат усложнения, ако обструктивното увреждане предразположи пациента към пневмония, ателектаза и хемоптиза.

Определянето дали белодробен възел е доброкачествено или злокачествено, основано единствено на анатомичното му разположение, е неправилна практика. Анатомичното местоположение няма предвидимост за злокачествения потенциал на тумора. Доброкачествени белодробни тумори могат да се появят в периферната област на белите дробове, но те също могат да се появят като ендобронхиални лезии в трахеобронхиалното дърво.

Туморите на белия дроб са резултат на абнормно клетъчно разделяне или клетъчна смърт в белодробната тъкан или във въздухоносните пътища на белите дробове. Туморите или абнормната тъкан могат да възникнат в случаите, когато клетките се делят твърде бързо или не загиват тогава, когато това трябва.

Когато туморът е с размери до 3 сантиметра се нарича възел. Когато този възел се формира в белите дробове се нарича белодробен възел. Когато туморът е с размери повече от 3 сантиметра в диаметър се нарича туморна маса.

Какви са характеристиките на доброкачествените тумори на белия дроб?

Характеристика на доброкачествените тумори на белия дроб:

 • Туморите не са канцерогенни и не се разпространяват в другите отдели на тялото
 • Растежът им е много бавен, като понякога той дори спира
 • Не е винаги е наложително тяхното премахване
 • Могат да предизвикат компресия на околните тъкани, което да доведе до тяхното увреждане

Неопластичните лезии се характеризират с автономна пролиферация на клетки без отговор на нормалните контролни механизми, регулиращи клетъчния растеж. Допълнителна характеристика на доброкачествените тумори на белия дроб е разширението без местни тъканни инвазии или разпространение на други места.

Класификация

Доброкачествените белодробни тумори могат да бъдат класифицирани патологично, но клинично полезно класифициране би комбинирало местоположението (тоест ендобронхиално или паренхимно) и информация дали лезиите са единични или множествени. Доброкачествените белодробни тумори също могат да бъдат класифицирани според предполагаемия им произход. Тези класификации включват следното:

 • Неизвестен – хамартом, тератом
 • Епителиални – папилом и полипи
 • Мезодермални – фибром, липом, лейомиом, хондром, грануларен клетъчен тумор и склерозиращ хемангиом
 • Други – миофибробластичен тумор, ксантом, амилоид и мукозо-асоцииран лимфоиден тумор

Доброкачествените тумори на белия дроб могат да имат разнообразна клинична симптоматика. Симптомите, които могат да се наблюдават са:

 • Персистираща кашлица
 • Затруднено дишане
 • Кръвохрак
 • Белодробен колапс
 • Шумове при белодробна аскултация

Най-често доброкачествени тумори на белия дроб се установят при извършването на рентгенография или компютърна томография. Въпреки прецизността на съвременната образна диагностика не е лесно туморните образувания да бъдат разграничени.

Все пак съществуват някои хистологични критерии, които могат да помагнат при разграничаването им. Всички доброкачествени тумори на белия дроб ще бъдат разгледани в отделна статия.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова