Анти-CENP-B (Centromer Protein B)

[lwptoc depth=“2″]

Анти-CENP-B (Centromer Protein B)

Какво е Анти-CENP-B?

Това са автоантитела от групата на центромерните антитела (ACA). Техният автоантиген е разположен централно в клетъчните центромери – центромер-ДНК асоцииран белтък В. Могат да се изследват с ИИФ (характерно центромерно светене на Hep2 клетки) или чрез имуноензимен метод с пречистен или рекомбинантен антиген.

Какво е клиничното значение на Анти-CENP-B?

  • Диагностичен маркер: Анти-CENP-B са диагностичен маркер при ограничената форма на системна склероза – CREST синдром – 57 -82% от болните са положителни. Само 3 – 12 % от дифузните кожни форми на системна склероза са положителни. Титърът на АСА и особенно на анти-CENP-B, обикновенно са високи при болните
  • Прогностичен маркер. АСА не е достатъчно значим, тъй като в много редки случаи на АСА позитивни болни се развиват прогресиращи усложнения като интерстициална белодробна фиброза и хипертенсия или езофагиален хипомотилитет
  • Рисков предиктор. Установяването на АСА при високо рискови болни с феномен на Райно може да предсказва предстоящо развитие на системна склероза
  • АСА се установяват при 10 – 30% от болните с първична билиарна цироза, като близо половината от тях имат едновременно протичаща системна склероза. По-рядко АСА се срещат при СЛЕ, полимиозит/дерматомиозит, или първична белодробна хипертония