Клинична патология на черния дроб

черен дроб_медиПро

С какви нарушения са свързани заболяванията на черния дроб?

Заболяванията на черния дроб са свързани с няколко вида нарушения на обмяната.

Нарушенията на жлъчната циркулация в жлъчните капиляри в най-голяма степен зависят от функционалното и структурно състояние на микровилите в билиарния полюс на хепатоцита, както и от интрахепатоцитните контрактилни структури.

Какво е холестаза?

От морфологична гледна точка холестазата е едно от състоянията при клинична патология на черния дроб, което се демонстрира с наличието на макроскопски видим жлъчен пигмент в жлъчните капиляри и в чернодробните клетки.

Холестазата може да бъде:

  • Интрахепатална – в резултат на първична лезия на чернодробните клетки.
  • Екстрахепатална – при обструкция на извън чернодробните жлъчни потоци.

В двата случая първоначалната локализация на жлъчния пигмент е в централните зони на делчетата.

Когато холестазата персистира, настъпват вторични морфологични промени – дисеминирана некроза на хепатоцитите в резултат на токсичното увреждане от интрацелуларно задържаната жлъчка.

Какво е чернодробна недостатъчност?

Морфологичният субстрат на чернодробната недостатъчност във всички случаи касае намаляване на структурно – функционалния резерв на паренхима било от постепенно прогресираща, било от много бързо, понякога почти внезапно настъпваща, обширна деструкция на черния дроб. Наблюдава се при фулминантен вирусен хепатит, битови индустриални химични агенти, въздействие на медикаменти, тежка остра алкохолна интоксикация, отравяне с гъби, фосфор.

Чернодробната недостатъчност е едно от състоянията на клинична патология на черния дроб, което се проявява винаги с генерализиран иктер поради хипербилирубинемията. Характерен е „чернодробния дъх“ (foetor hepaticus) поради образуването на мелкаптани под въздействието на чревните бактерии върху сяросъдържащата аминокиселина метионин, както и т, нар. чернодробна енцефалопатия.

Какви са проявите на чернодробна недостатъчност?

Често острата чернодробна недостатъчност е съчетана с бъбречна недостатъчност – хепато – ренален синдром.

Друга проява на чернодробна недостатъчност е хеморагичната диетеза поради редуцираната синтеза в увредения черен дроб, на някои от съсирващите фактори и тромбоцитопения. Може да се наблюдава и дисеминирана интравазална коагулопатия с консумативна хипофибриногенемия и хипотробоцитемия в краен стадий на тежки чернодробни заболявания.

Черният дроб при определени състояния може да бъде обект на имунна агресия, докато от друга страна самият той участва в изграждане на имунния отговор. В него участват два типа клетки: хепатоцити и Купферови клетки, като при патологични условия значение има и инфилтрацията от Т – и В – лимфоцитите.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова