Слаб D антиген

Слаб D антиген медипро

Слаб D антиген

LOINC 972-0
Кратко наименование Слаб D антиген
Пълно наименование на теста Слаб D антиген в/у Еритроцити
Мерни единици Степен на аглутинация при наличие
Методика Индиректен антиглобулинов тест
Други имена Du Ag [Presence] on Red Blood Cells
Материал Пълна кръв
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Няма
Референтни стойности Няма

Какво е Слаб D антиген?

Терминът слаб D антиген (Du) се използва за индивиди, при които антигенът Rh(D) е много слабо проявен. Техните еритроцити не се аглутинират или се аглутинират много слабо от анти-Rh серумите. Индивидите носители на този фенотип могат да образуват алоимунни (срещу чужди антигени) анти-D антитела при бременност и кръвопреливане спрямо липсващите епитопи в тяхната структура(Плода може да бъде RhD положителен и в този случай могат да се образуват антитела ). Съществуват две причини за наличието на слаб D фенотип:

  • Количествени различия, които се дължат на липсващи епитопи в антигенната структура на D-антигена. С поредица от моноклонални антитела е възможно идентифициране на липсващите епитопи
  • генни интерреакции – в този случай няма генетични дефекти в антигенната структура, а е подтисната експресията на D-антигена;(вродено състояние)
  • Фенотипът Du се среща при 0.2-1% сред европейците

Защо и кога се изследва Слаб D антиген?

  • Всички бременни жени, които притежават слаб Du антиген се определят като Rh(D) отрицателни. Те се профилактират по време на бременността и след раждането с анти-D имуноглобулин. В периода на бременността и след раждането се проследяват за наличието на антиеритроцитни антитела.
  • Кръводарители, които са Du положителни се регистрират като Rh положителни. Тяхната кръв се прелива само на Rh положителни индивиди.
  • Du положителни пациенти, които се нуждаят от кръвопреливане се регистрират като Rh(D) отрицателни и получават изогрупова Rh отрицателна кръв, за да се избегне образуването на антитела срещу липсващите епитопи в тяхната антигенна структура.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Слабият D-антиген е имуноген и може да предизвика образуването на антитела при Rh отрицателни индивиди в случаи на кръвопреливане и бременност. Ако слабореагиращи Du еритроцити се прелеят на D(-) приемател, който има образувани вече анти-D антитела, съществува малка вероятност това да доведе до клинично изразена посттрансфузионна реакция. Ако се касае за бременна или родилка, която е Du(+) и плодът е Rh(D) положителен, бременната може да образува анти-D антитела срещу липсващите епитопи.