Клинична патология при тумори на епидидима

Какво е тумори на епидидима?

Тумори на епидидима се много рядко срещани заболявания. Първичните тумори на епидидима са редки. Аденоматоидните тумори са доброкачествени, като най-често се диагностицират като доброкачествени тумори на епидидима и представляват 30% от паратестикуларни тумори. Произходът на този тумор са мезотелиалните клетки. Лейомиомите са по-рядко срещани в паратестикуларната локализация. Произходът на този тумор са гладко мускулните клетки. Клинично тези тумори са неразличими с безболезнена маса на скротума.

Кисти на епидидима

Тумороподно състояние, което може да се наблюдава в епидидима е наличието на киста. Тя представлява доброкачествено новообразувание, което се развива в тъканите на епидидима. Това заболяване може да се среща във всяка възраст, но най-често се наблюдава при мъжете на възраст над 25 години. Най-често този вид доброкачествени заболявания имат бедна клинична симптоматика поради, което се установяват случайно по време на диагностична консултация. Обикновено не са осезаеми при клиничен преглед поради малкия си размер и мекота.

Те могат да бъдат множествени и двустранни. От структурна гледна точка те могат да бъдат истински кисти, тъй като са снабдени с епителни клетки, съдържащи бистра серозна течност и произхождащи от лимфните канали. В други случаи епидидималните кисти могат да бъдат причинени от дилатирани тубули в отговор на възпалителна или вродена обструкция на семенните канали. Тези кисти могат да станат доста големи (с диаметър 5 сантиметра) и да се развият във вагиналната кухина, в този случай те се наричат сперматоцеле. Съдържанието им обикновено е корпускуларно и плътно, защото съдържа сперма, протеин, бели кръвни клетки и ексфолирани клетки.

Кистите обикновено са разположени на главата на епидидимиса и когато са малки (с диаметър 2–4 милиметра), те могат да бъдат напълно трансонични. По-големите кисти и по-специално тези, произхождащи от семенни канали на епидидимиса, могат да имат вътрешна септа и да съдържат корпускуларен материал. Това са доброкачествени лезии, които могат да растат бавно с времето и да достигнат големи размери.

Аденоматоиден тумор

Аденоматоидният тумор на епидидима е нехормоно-зависим тумор от мезотелиален произход. Паратистикуларните тумори представляват по-малко от 5% от всички интраскротални маси. Аденоматоидните тумори са най-често срещаните парастастикуларни новообразувания, съдържащи около 30% от тях.

Според своите хистологични характеристики, аденоматоидният тумор може да бъде разделен на 3 подтипа: тубуларен, ангиоматоиден и плексиформен. Амин и Паруани разграничават 4 вида аденоматоидни тумори:

  • аденоидни или жлезисти
  • ангиоматоидни
  • твърди
  • кистозни-или всяка преходна форма от тях

Въпреки че са формулирани различни теории за тяхната хистогенеза, хипотезата за мезотелиалния им произход преобладава, подкрепена и от изследването на електронната микроскопия. Основните микроскопични характеристики включват фиброзна строма и вакуолирани епителни клетки. Вакуолите могат да варират по размер. Понякога те заемат по-голямата част от цитоплазмата на клетката. Понякога се забелязва ядрена атипия и локално инвазивно поведение, особено при тумори в главата на епидидима.

Мезотелиалният произход на аденоматоидния тумор се потвърждава от идентифицирането на калретинин, който показва висока чувствителност по отношение на идентифицирането на мезотелиалните клетки. Калретининът е калциево свързващ протеин от семейството на протеини S-100, който се експресира както в цитоплазма, така и в ядро. Поради своята експресия в злокачествени тумори, отсъствието на калретинин изключва наличието на злокачествено заболяване.

Лейомиоаденоматоиден тумор

Лейомиоаденоматоидните тумори на епидидима са доброкачествени тумори, произхождащи от гладки мускулни клетки. При мъжете, въпреки че възрастта на пациента варира значително, този тумор най-често се проявява в петото десетилетие на живота като бавнорастяща безболезнена скротална маса. Терминът лейомиоаденоматоиден тумор е използван за първи път от Епщайн, за да опише вариант на аденоматоиден тумор с подчертан компонент на гладката мускулатура. Понякога свръхрастежът на гладката мускулатура е толкова обширен, че затъмнява аденоматоидния тумор и води до неправилна диагноза на лейомиома или злокачествен тумор, инфилтриращ гладките мускулни снопове. Независимо от това, в епидидима има много малко гладка мускулатура.

Хистогенезата на лейомиоаденоматоидните тумори на епидидима подлежи на обсъждане. Някои автори подкрепят хипотезата, че това рядко образувание трябва да се разглежда като подтип на аденоматоидните тумори, други смятат, че представлява сблъскваща неоплазия, а трети смятат, че е резултат от общ аденоматоиден тумор, свързан с реактивна хиперплазия на гладката мускулатура.

При макроскопско изследване лейомиоаденоматоидните тумори се описват като бледи възелчета с добре описани граници и изкривени повърхности с твърда консистенция на срез. Микроскопски туморът се състои от два компонента. Има вретеновидни клетки на гладката мускулатура, подредени в сплитащи се снопове, положителни за десмин и гладкомускулни актини. Аденоматоидният компонент има хистологични характеристики на 2 структури: епителни клетки и фиброзна строма.
Епителните клетки са кубоидални и плоски, с вакуолирана цитоплазма, която образува дантели или жлезисти структури. Стромата е променлива по своята плътност. Тези епителни клетки експресират калретинин и антиген на епителната мембрана и са отрицателни за експресията на други епителни и ендотелни маркери.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова