Хепатит С test

[lwptoc depth=“2″]

Хепатит С

Какво е Хепатит С?

Етиологичен агент на хепатит С е вирус с едноверижен РНК геном, който принадлежи към семейството на флави вирусите. Хепатит С (НСV) се развива основно след кръвопреливане, използване на мръсни игли при наркомани, медицински манипулации и е възможно предаването от майка на дете. Инкубационният период до 3 месеца. В повечето случаи острата фаза е с относително леко протичане, като аниктерична форма. В над 60 % от случаите инфекцията с НСV води до развитието на хроничен хепатит, който в някои случаи може да прогресира до чернодробна цироза или първичен хепатоцелуларен карцином.

Първата стъпка при лабораторната диагноза на инфекцията с хепатит С е откриването на специфични антитела срещу НСV (anti-HCV) протеините посредством  скринингови тестове – по методите CLIA (хемилуминисцентен имунен анализ) и ELISА и др. Скрининговото изследване за anti HCV е препоръчително при:

  • лица с трансфузии на кръв и кръвни продукти
  • венозни наркомани
  • пациенти на хемодиализа

Изследва се серум или плазма. Материала е стабилен при 4-8 С до 24 часа.

При установяване на инфекция с HCV е необходимо потвърждение на положителните резултати с други тестове – Westernblot тест, качествен и количествен RNA PCR тест за определяне на  вирусния товар.

Количественото определяне на HCV-RNA с PCR тест се препоръчва:

  • за определяне на количеството на вирусните частици (вирусен товар) на милилитър серум или плазма – копия/мл приравнени спрямо международен стандарт в международни единици IU/ml, на вече диагностицирани с  HCV инфекция пациенти
  • при пациенти с HCV инфекция, на които предстои антивирусна терапия, вече се прилага терапия или терапията е приключена за определяне на ефекта от нея
  • при новородени на възраст ≥6 месеца със суспектна  трансмисивна инфекция от майката
  • HIV-инфектирани индивиди с отрицателен резултат за anti HCV със скрининговите методи и недиагностицирано чернодробно увреждане

Количественото определяне на HCV-RNA с PCR тест е необходимо преди започване на лечението, както и след приключването му, тъй като предоставя прогностична информация за ефективността на терапията. Установено е, че реакцията на приложената терапия е по-добра при пациенти с ниски нива на HCV. При HCV позитивен пациент с отрицателен вирусен товар тестът трябва да се повтори след 3-4 месеца, тъй като при някои пациенти с активна инфекция е възможно периодично да има твърде ниски (неоткриваеми) нива на вирусния товар.

Препоръчителният материал за изследване на HCV-RNA с PCR тест е плазма, взета в РРТ вакутейнер. Поради високата чувствителност на вируса към РНК-азите, присъстващи в кръвта, е необходимо плазмата да се отдели  до 30 минути след пробовземането. Епруветката с отделената плазма е задължително в рамките на 24 часа да  бъде транспортирана