Хирург

Upload Image...

Какво е хирург?

Хирургът е специалист, който на практика по оперативен път, третира заболявания по цялото човешко тяло. Неговите основни специалности са :

 • Неврохирургия– занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията и травмите на главния и гръбначния мозък, както и на периферните нерви
 • Гръдна хирургия– занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията и травмите на дихателната система и медиастинума
 • Кардиохирургия– занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията и травмите на сърцето и главните му съдове
 • Съдова хирургия– занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията и травмите на кръвоносната и лимфната система
 • Коремна (висцерална) хирургия– занимава се с диагностиката и хирургично лечение на заболяванията и травмите на коремните органи и предната коремна стена
 • Детско-юношеска хирургия– занимава се с диагностиката и хирургично лечение на заболяванията и травмите при деца до 7-годишна възраст и останалите юношеско и (младежки възрасти)
 • Ендокринна хирургия– занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията и травмите на ендокринната система
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Пластична (пластично-възстановителна) хирургия– занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на вродени и придобити дефекти на външните обвивки на тялото, формите на тялото, кожата, а така също и на изгарянията, измръзванията и техните последици. За лицево-челюстна хирургия включва: отопластика, блефаропластика, халопластика, ринопластика, лифтинг на кожата.
 • Военна хирургия

Специалности с хирургична насоченост

По смисъла си това не са подспециалности на общата хирургия, а комплексни медицински специалности, в които могат да се извършват различни по обем хирургични интервенции.

 • Акушерство и гинекология
 • Ортопедия и травматология
 • Неврохирургия
 • Урология
 • Уши, нос, гърло
 • Очни болести

Други видове хирургия

В хирургията са обособени понятия свързани с типа оперативна дейност, които не могат да се обособят като хирургични подспециалности.

 • Спешна хирургия – занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на заболявания и травми, които изискват спешна медицинска намеса. Спешни хирургични намеси намират приложение в специалността спешна медицина, но и във всички хирургични подспециалности, например спешна кардиохирургия, спешна коремна хирургия и др.
 • Онкохирургия – занимава се с диагностиката и хирургичното лечение на онкологичните заболявания.
 • Лапароскопска (миниинвазивна) хирургия

Методи на лечение

Хирургичното лечение бива консервативно и оперативно. Основен метод на лечение е оперативния.

Операцията представлява:

 • обработка на рана;
 • отстраняване на течни колекции или туморни формации чрез нарушаване цялостта на кожата или покривните лигавици;
 • изрязване на части от или цялостно отстраняване на орган или крайник за формации чрез нарушаване цялостта на кожата или покривните лигавици;
 • корегиране на дефекти (вродени или придобити) чрез нарушаване цялостта на кожата или покривните лигавици;
 •  възстановяване (вкл. пластично) целостта на увредени тъкани, структури и органи, на съдове и други каналикулярни структури.

Според своя обем и сложност оперативните намеси биват малки, средни, големи (сложни) и високоспециализирани (много сложни).

Според срока, налагащ необходимостта от хирургична намеса, операциите биват спешни, срочни и планови.

Според продължителността на престоя и периода на хоспитализация на хирургично болния се различават “дневен стационар” и “нощен стационар”.

 Еднодневна хирургия (one-day surgery, daily surgery) е понятие, означаващо приложение на хирургични (оперативни) методи в планов порядък в рамките на един ден, без осигуряване на болнично легло за хоспитализация за по-продължителен престой в лечебното заведение.