Имунодефицитни синдроми, свързани с дефект на фагоцитозата

Имунодефицитни синдроми, свързани с дефект на фагоцитозата

Какво е имунодефицитност?

Имунодефицитността се появява, когато един или повече компоненти на имунната система са дефектни. Най-честата причина за имунната недостатъчност в световен мащаб е недохранването. В развитите страни обаче повечето заболявания на имунната недостатъчност са наследени и те обикновено се наблюдават в клиниката като повтарящи се или преобладаващи инфекции при много малки деца. По-рядко, придобитите имунни недостатъци с причини, различни от недохранване, могат да се проявят по-късно в живота.
Въпреки че патогенезата на много от тези придобити нарушения е останала неясна, някои от тях са причинени от известни агенти, като лекарства или облъчване, които увреждат лимфоцитите или инфекция с морбили или HIV. Чрез изследване кои инфекции съпътстват конкретен наследен или придобит имунен дефицит, може да се установи кои компоненти на имунната система са важни в отговора на определени инфекциозни агенти. Наследствените заболявания на имунната недостатъчност също разкриват как взаимодействията между различните клетъчни видове допринасят за имунния отговор и за развитието на Т- и В-лимфоцитите.

Имунодефицитен синдром, свързан с дефект на фагоцитозата

Имунодефицитни синдроми, свързани с дефект на фагоцитозата обикновено предразполагат пациентите към инфекции. Чувствителността към инфекция от фагоцитна дисфункция варира от леки повтарящи се кожни инфекции до преобладаваща фатална системна инфекция. Засегнатите пациенти са по-податливи на бактериални и гъбични инфекции, но имат нормална резистентност към вирусни инфекции. Повечето от имунодефицитни синдроми, свързани с дефект на фагоцитозата се диагностицират в ранна детска възраст, поради тежестта на инфекцията.

Имунодефицитни синдроми, свързани с дефект на фагоцитозата могат да бъдат разделени на външни и вътрешни дефекти:

  • Външните дефекти включват аномалии, вторични от недостатъците на антитялото и факторите на комплемента. Външните фактори могат да доведат до неутропения чрез потискане на продукцията на гранулоцити или да причинят намаляване на броя на циркулиращите неутрофили чрез левкоцитни автоантитела или изоантитела, насочени срещу неутрофилни антигени.
  • Вътрешните разстройства на гранулоцитите могат да бъдат разделени на тези, които са резултат от дефекти в способността за убиване на гранулоцити и тези, които инхибират хемотаксиса (движението на клетките). Вътрешните разстройства на фагоцитната способност включват хронично грануломатозно заболяване, синдром на Chediak-Higashi и специфичен гранулозен дефицит.

Хронична грануломатозна болест

Хроничната грануломатозна болест е първичен имунен дефицит, който засяга фагоцитите на вродената имунна система и води до повтарящи се или персистиращи вътреклетъчни бактериални и гъбични инфекции и до образуване на грануломи. При приблизително две трети от пациентите, първите симптоми се появяват през първата година от живота под формата на инфекции, дерматит (понякога се наблюдава при раждане), стомашно-чревни усложнения (обструкция или интермитентна кървава диария, дължаща се на колит).

Фагоцитите (неутрофилите и макрофагите) изискват ензим, за да произведат реактивни кислородни видове, за да унищожат бактериите след поглъщането им (фагоцитоза) – процес, известен като респираторен взрив. Този ензим се нарича фагоцитна никотинамид аденин динуклеотид фосфат оксидаза. Този ензим окислява никотинамид аденин динуклеотид фосфата и намалява молекулния кислород, за да произведе супероксидни аниони – реактивен кислород.
Супероксидът след това е диспропорциониран в пероксид и молекулен кислород чрез супероксид дисмутаза. И накрая, пероксидът се използва от миелопероксидазата за окисляване на хлоридните йони в хипохлорита, който е токсичен за бактериите. Следователно, никотинамид аденин динуклеотид фосфат оксидаза е от решаващо значение за фагоцитното убиване на бактерии чрез реактивни кислородни видове.

Хроничната грануломатозна болест е генетично хетерогенно имунодефицитно разстройство, което се дължи на неспособността на фагоцитите да убиват микробите, които са погълнали. Това увреждане е причинено от някои от дефектите в комплекса на никотинамид аденин динуклеотид фосфат оксидаза, който генерира микробицидно респираторно разрушаване. При хроничната грануломатозна болест, фагоцитите поглъщат бактериите нормално, но те не могат да ги убият.

Пациентите с това заболяване са податливи на тежки и повтарящи се инфекции, дължащи се на каталазни положителни организми и организми, резистентни на неоксидантно убиване. Каталазно-отрицателните бактерии, като стрептококи и пневмококи, които имат способността да генерират водороден прекис, се убиват, както обикновено. Вътреклетъчното преживяване на погълнатите бактерии води до развитие на гранулом в лимфните възли, кожата, белите дробове, черния дроб, стомашно-чревния тракт и/или костите.

Хроничната грануломатозна болест обикновено се унаследява по Х-свързан рецесивен начин. Повечето пациенти (приблизително 80%) са мъже, които имат хемизиготни мутации върху X-свързания ген. Генът, отговорен за тази форма на заболяването, е описан в областта р21.1 на Х-хромозомата. Въпреки това, при подтипове хронични грануломатозни заболявания автозомно-рецесивните форми могат да бъдат свързани с по-леко заболяване. Степента, в която екологичните и вторичните генетични фактори влияят върху фенотипното изразяване на болестта, не е известна.

Хроничната грануломатозна болест се характеризира хистологично със смесено гнойно и грануломатозно възпаление. Типична особеност на висцералните грануломи е наличието на златистокафяви пигментирани хистиоцити. Хистохимичните петна показват, че този материал се състои от ненаситени мастни киселини, фосфолипиди и гликопротеини.

Периодичното оцветяване с реактив на Schiff (PAS реакция) показва наличието на въглехидрати, по-специално полизахариди като мукопротеини. Тези вещества се оцветяват в червеникаво-пурпурно с PAS реакцията.

Електронните микроскопични находки предполагат, че пигментът представлява тела на липофусцина и изглежда се получава от лизозоми. Грануломите се състоят от неутрофили и макрофаги, които съдържат жълти включвания с области на некроза.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова