Интестинална метаплазия

Интестинална метаплазия

Какво е интестинална метаплазия?

Интестиналната метаплазия е трансформацията (метаплазия) на епитела (обикновено на стомаха или хранопровода) във вид епител, наподобяващ този, който се намира в червата. Хроничното възпаление, причинено от H. pylori инфекция в стомаха и гастроезофагеална рефлуксна болест, се разглежда като основен подбудител на интестинална метаплазия и последващо формиране на аденокарцином. Първоначално преобразуваният епител прилича на този на тънките черва, в по-късните етапи тя прилича на лигавицата на дебелото черво. Характеризира се с появата на чашковидни клетки и експресия на маркери на чревни клетки, като транскрипционния фактор, CDX2.

Стомашно-чревната метаплазия е често срещана. Интестиналната метаплазия на стомаха се свързва с много малък повишен риск от развитие на карцином на стомаха. Рисковите фактори за интестинална метаплазия включват инфекция с Helicobacter pylori, висок прием на сол, тютюнопушене, консумация на алкохол и хроничен рефлукс на жлъчка. Състоянието има тенденция да се появява първоначално в кръстовидния участък, особено при стомашния ъгъл. С напредването на атрофията и метапластичните промени те се простират до антрума и корпуса.

Интестиналната метаплазия може да бъде резултат от мутации, причинени от нитрозативно деаминиране на ДНК от азотен оксид, генериран от инфламаторни клетки в стволови клетки в репликиращото отделение на стомашни жлези в отговор на H. pylori инфекция. Тя може също да представлява промяна, която повишава стомашното рН чрез заместване на киселино-продуцираща лигавица с епител, който благоприятства растежа на бактерии, способни да генерират ендогенни мутагени.

При интестинална метаплазия клетките, които нормално облицоват стомашната лигавица, се заменят с епител, наподобяващ този на тънките или дебелото черва. Най-ранните метапластични промени се състоят от появата на муцин-негативни абсорбиращи ентероцити, редуващи се с алциан синьо-положителни чашковидни клетки. При младите индивиди, без изобилна чревна метаплазия, метапластичните жлези наподобяват нормалния епител на тънките черва.

Първоначално се променят само епителните видове, но по-късно архитектурата на лигавицата придобива малка интестинална вилиформена архитектура, често съдържаща Панетови клетки. Тези клетки в областите на чревната метаплазия нямат еднакво равномерно разпределение, наблюдавано в червата. В някои случаи те са ограничени до границата на антралния корпус и липсва чревна метаплазия в дисталната част на стомаха. Те могат да лежат на повърхностните части на метапластичната жлеза. Ултраструктурно някои Панетови клетки съдържат както Панетови клетъчни гранули, така и муцинови вакуоли.

Обикновено се използва алцианово синьо/PAS оцветяване за идентифициране на чашковидните клетки, тъй като той оцветява всички киселинни муцини синьо-лилави.

Класификация на интестинална метаплазия

Като цяло интестинална метаплазия се разпознава лесно в хистологични секции, оцветени с хематоксилин и еозин. Отдавна е признато, че състоянието е хетерогенно и са предложени няколко класификации. Matsukura и сътрудници основават класификацията на интестинална метаплазия върху наличието на тънкочревни храносмилателни ензими. При интестинална метаплазия от пълен тип се израяват повечето или всички от тези ензими. При непълен тип тези ензими отсъстват или само частично се експресират. Разграничението на пълните срещу непълни видове стомашна интестинална метаплазия е широко възприета от патолози и лекари въз основа на морфологията на хематоксилин и еозин оцветените секции.

Пълна метаплазия понастоящем се диагностицира, когато епителът наподобява тънкочревния фенотип, като еозинофилните ентероцити показват добре дефинирана четковидна граница и добре оформени чашковидни клетки. Могат също да присъстват Панетови клетки. Непълната метаплазия прилича на фенотип на епитела на дебелото черво с множество неправилни муцинови капчици с различен размер в цитоплазмата и отсъствие на четковидна граница.

Друга класификация комбинира описаните морфологични характеристики за пълни и непълни видове с анализ на видовете експресирани муцини. Хистохимично, нормалните стомашни муцини са неутрални на рН. При интестинална метаплазия киселинните муцини заместват оригиналните стомашни муцини и са оцветени в синьо с алцианово синьо при рН 2,5. Киселинните муцини, на свой ред, могат да бъдат сиалични или сулфатирани. Filipe и сътрудници изследват муцинови фенотипове, като използва тези хистохимични петна и предлага класификационна система. Интестинална метаплазия тип I (пълен) изразява само силомуцини. Тип III (непълна) изразява сулфомовини. Тип II (непълна) е хибридна форма, изразяваща смес от стомашни и чревни муцини.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова