Клинична патология

Що е клинична патология?

Клиничната патология има за цел изучаване на морфологичния субстрат на клинично обособените нозологични единици – болестите. В днешно време в патологията намират приложение редица нови модерни методи за изследване и диагностика, които позволяват проучването на морфологичния субстрат да стане не само на клетъчно и субклетъчно, но и на молекулно ниво. Обект на изследване и диагностика са клинично обособените нозологични единици – болестите, при които без патоморфологично изследване е невъзможно да се постави точната диагноза. Поставянето на точната диагноза подпомага определянето на терапевтичния подход и коригиране на лечението във входа на заболяването.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова