Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)

Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine) медипро

Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)

LOINC 14684-5
Кратко наименование Креатинин в диуреза
Пълно наименование на теста Концентрация на Креатинин в 24-часова урина
Мерни единици mmol/24h
Методика Ензимен метод
Други имена Creatinine in 24h Urine
Материал 24-часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
9,00 – 19,00 6,00 – 13,00

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.

Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Информация за лекари

Информация за партьори