Инвазивен лобуларен карцином

Какво е инвазивен лобуларен карцином?

Инвазивният лобуларен карцином обикновено е свързан с лобуларен карцином in situ и съставен от некохезивни клетки, отделно диспергирани или подредени по линеен образец във влакнеста строма. Чисто инвазивните лобуларни карциноми представляват около 4% до 5% от всички инвазивни карциноми на гърдата. Наблюдава се увеличаване на честотата на инвазивен лобуларен карцином при жени над 50 години и се предполага причинно-следствена връзка с хормонозаместителната терапия.

Епидемиология

Инвазивният лобуларен карцином е много по-често срещан при жени над 55 години, но може да се развие във всяка възраст. Приблизително две трети от жените с диагноза инвазивен лобуларен карцином са над 55-годишна възраст. По-вероятно е инвазивен лобуларен карцином да се появи по-късно от инвазивния дуктален карцином при пациентите в началото на 60-те. Този тумор е изключително рядък при мъжете.

Клинична картина

Инвазивният лобуларен карцином може да не показва симптоми или просто се показва като ненормална област на мамография, изискваща допълнително изследване. В някои случаи в гърдата се появява маса или „бучка“, или в други, се получава удебеляване или втвърдяване на гърдата, а не ясно изразена бучка. Процедурите за диагностика могат да включват физикален преглед, мамография, ултразвуково изследване и биопсия.

Патологични характеристики

Макроскопският вид на инвазивния лобуларен карцином варира. Обикновено се представя като твърда маса. Въпреки това, за разлика от инфилтриращия дуктален карцином, който има тенденция да бъде добре описан, повечето инвазивни лобуларни карциноми имат дифузен, неправилен и понякога прекъснат растежен модел, който може да се разпростира в нормална поява на мастна тъкан. В някои случаи може да не е налице грубо видим тумор. Инвазивният лобуларен карцином може да присъства като множество малки маси.

Класическият модел на инвазивния лобуларен карцином е илюстриран на фигура 1. Най-разпознаваемата характеристика е едноредов модел на инвазия. Клетките обикновено са малки, с лека до умерена степен на ядрен плеоморфизъм (степен 1 или 2). Ядрото е кръгло и правилно с малки до незабележими ядра. Интрацитоплазмените лумени присъстват в някои от клетките с интрацитоплазмен муцин, което се подчертава от специални петна. Инвазивният лобуларен карцином често се среща при биопсии с лобуларна интраепителна неоплазия, особено по-високите степени на лезии.

За разлика от инвазивните дуктални карциноми, клетките на класическите инвазивни лобуларни карциноми нямат кохезия между клетките и се описват като дискозивен или слабо кохезивен модел на растеж. Това е свързано с липсата на експресия на трансмембранната адхезионна молекула екадерин. Последните генетични данни отбелязват делеции в хромозомния регион 16q22 във висок процент на инвазивен лобуларен карцином. Този генетичен локус притежава молекулата Е-кадхерин.
Дали E-кадхериновото оцветяване трябва да се използва за разграничаване на инвазивните лобуларни от инвазивните дуктални карциноми е обект на сериозен дебат, особено в случаите, които показват класическия модел на инвазивен лобуларен карцином. При малък процент тумори ще бъде невъзможно да се направи окончателно разграничение между инвазивен дуктален или инвазивен лобуларен карцином.

В допълнение към класическия модел са описани няколко варианта на инвазивен лобуларен карцином – класически, тубулолобуларен, трабекуларен, алвеоларен, солиден, плеоморфен.

При трабекуларния вариант клетките растат в по-широки ленти от клетки, а не в едноредов модел на инвазия. В алвеоларната форма отделните алвеоларни групи от карциномни клетки са разделени от тънки ленти от фиброзна строма. Солидният модел се състои от плътни листове от клетки. Понастоящем някои автори препоръчват класическият модел на инвазивния лобуларен карцином да се диагностицира само когато туморът има едноредов модел на растеж, монотонна популация от малки клетки с много нисък клас ядра и ниска клетъчна плътност. Туморите с дифузен инфилтративен модел на растеж, които не отговарят на тези критерии, трябва да се отчитат от хистологична степен с наставка „с лобуларни характеристики“.

В плеоморфния модел клетките поддържат своя едноредов модел на инвазия и липса на кохезия, но показват значително повече плеоморфизъм, отколкото в класическия вариант (фигура 2). Плеоморфният инвазивен лобуларен карцином има тенденция да се среща при по-възрастни жени и обикновено е свързан с по-агресивен клиничен курс от класическия модел на инвазивния лобуларен карцином. Едно проучване отбелязва по-голяма честота на експресията с маркери за агресивно поведение като p53 и HER2 в плеоморфния модел на инвазивния лобуларен карцином, отколкото в класическия вариант.

Инвазивният лобуларен карцином традиционно се счита за по-висок процент на мултицентричност от инвазивния дуктален карцином и по-висок процент на двустранност, въпреки че не всички изследвания подкрепят тези находки. Изследванията отбелязват по-нисък процент на метастази в лимфни възли за инвазивен лобуларен карцином, отколкото за инвазивен дуктален карцином.
Засягане на лимфен възел чрез инвазивен лобуларен карцином може да бъде фино и трудно да се открие, защото често туморните огнища във възлите са малки и приличат на хистиоцити. Имунопероксидазните петна за епителни клетки като цитокератини често са много полезни при откриване на огнища на метастатичен инвазивен лобуларен карцином.

Прогноза

Трудно е да се твърди със сигурност дали прогнозата за инвазивния лобуларен карцином се различава от тази на инвазивния дуктален карцином, независимо от стадия. Някои проучвания отбелязват по-благоприятен резултат за класическите и солидни модели на инвазивния лобуларен карцином, отколкото за инвазивния дуктален карцином. Други изследвания не откриват значителна разлика в преживяемостта при тези с инвазивен лобуларен карцином в сравнение с тези с инвазивен дуктален карцином.

Съществува съгласие, че метастатичният модел на инвазивен лобуларен карцином се различава от този на инвазивния дуктален карцином, като инвазивният лобуларен карцином показва по-висока честота на метастази в костите, перитонеалната повърхност, стомашно-чревния тракт и гинекологичния тракт. Това е важна причина за разграничаване на инвазивния лобуларен карцином от други хистологични варианти на инвазивен карцином.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова