Структурно преустройство в стомашната лигавица

Къде се наблюдава структурно преустройство в стомашната лигавица?

Структурно преустройство в стомашната лигавица се наблюдава най-често при хроничен атрофичен гастрит.

При тези пациенти по-често се наблюдават псевдопилорна трансформация на корпусните жлези и особено интестинална метаплазия на лигавицата.

Интестинална метаплазия

Интестиналната метаплазия се представя като:

  • Огнищна или фокална интестинална метаплазия – малки огнища от заместили нормалния муцинозен епител (повърхностен или жлезист) чашковидни клетки, разположени предимно в повърхностните зони на лигавицата.
  • Дифузна интестинална метаплазия – чашковидноклетъчна трансформация, която може да обхване големи участъци от повърхностните и дълбоките слоеве на лигавицата.

В зоните на ентеризация могат да се открият не само чашковидни клетки, а и цилиндричен епител от типа на абсорбиращия чревен, с или без формиране на „четковидна“ граница, т.е. „brush border“.

Хистохимичната характеристика на слузната секреция в зоните с ентеризация показва особености, въз основа на които се определят основно три типа интестинална метаплазия:

  • Непълен тип интестинална метаплазия или тип ІІ А. Чашковидните клетки и отчасти цилиндричния епител съдържат комбинация от неутрални муцини и ГАГ (сиаломуцин).
  • Непълен тип интестинална метаплазия, тип ІІ В. По-рядко и оскъдно в чашковидните клетки и цилиндричния епител има неутрални муцини и ГАГ (сиаломуцин).
  • Пълен тип интестинална метаплазия, тип І. Най-рядко секретът в чашковидните клетки съдържа сиаломуцини; слузна секреция в цилиндричния епител липсва и се очертава добре (ПАС-реакцията) оформена „четковидна“ граница.

Непълните типове интестинална метаплазия се означават още като „дебелочревен“ тип, а пълният тип като „тънкочревен“. Тип ІІ В интестиналната метаплазия е с най-висок малигнен потенциал.

Стомашна атрофия

Стомашна атрофия със структурно преустройство в стомашната лигавица се среща при пациенти с пернициозна анемия, желязо-дефицитна анемия, при някои автоимунни болести. Развива се по типа на гастрит А, т.е. на базата на имунен конфликт в стомашната лигавица. Стомашната атрофия се среща значително по-рядко от хроничен атрофичен гастрит.

Микроскопски ямките са удължени и кистично разширени. Жлезите са единични и в тях липсват главни и пристенни клетки. Те са заместени от интестинален тип тубуларни структури, тапицирани с цилиндрични и чашковидни клетки. В дъното на така формираните крипти и жлези се появяват Панетови и ендокринни клетки.

Фиброзата в собствения слой на лигавицата е масивна. Възпалителната инфилтрация е оскъдна или липсва.

Мускулният слой на лигавицата е 3 – 4 пъти по-дебел от нормалния. При тази характеристика е невъзможно да се определи от коя част на стомаха е материалът.

Дисплазия на стомашната лигавица

Дисплазия на стомашната лигавица възниква при редица процеси – язва, полипи, аденоми, резециран стомах или при атрофичен гастрит.Микроскопски. Тя се демонстрира с клетъчен атипизъм, нарушена диференциация на епитела и дезорганизация на архитектониката на лигавицата.

Дисплазията, която се наблюдава при структурно преустройство в стомашната лигавица бива:

  • Дисплазия – лека степен.
  • Дисплазия – умерена степен.
  • Дисплазия – тежка степен .

Дисплазия – лека степен

Дисплазия – лека степен мроскопски се характеризира с епителни клетки, които са с базофилна цитоплазма. Ядрата са еднакви, по-големи, окръглени и светли, някои с везикуларен вид и добре личащи нуклеоли. Те са наредени в един ред предимно базално. Митози се откриват само в единични клетки. В стромата има възпалителна инфилтрация от неутрофили.

Дисплазия – умерена степен

Дисплазия – умерена степен микроскопски се характеризира с това, че ядрата на тапициращия повърхността епител или на жлезите са със значителен полиморфизъм, леко удължени или овални. Някои са изстласкани апикално в клетките. Цитоплазмата е подчертано базофилна, с намалено слузно съдържание, като в отделни клетки слуз липсва. Жлезите са леко дезориентирани. Разполагат се в различни посоки и изглеждат разбъркани.

Дисплазия – тежка степен

Дисплазия – тежка степен микроскопски тапициращият епител е с напълно загубена способност за слузообразуване. Клетките са подредени в 2 – 3 реда. Ядрата са разположени на различни нива в цитоплазмата. Митозите са много. Има и атипични митози. Архитектониката на жлезите е напълно нарушена. Жлезите са разположени на групи, плътно една до друга, при запазена обаче базална мембрана.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова