Хронични специфични и грануломатозни лимфаденити

Какво са хронични специфични и грануломатозни лимфаденити?

Хронични специфични и грануломатозни лимфаденити представляват рядко срещани състояния.

Общото за тази група е пролиферацията на епителоидни клетки, които се разполагат поединично, в малки групи или формират грануломи.

Към хронични специфични и грануломатозни лимфаденити принадлежи саркоидоза.

Засягат се периферните, както и прихилусните лимфни възли на белите дробове.

Микроскопски, хистологично структурата е почти заличена от добре отграничени, еднакви по размери епителоидноклетъчни грануломи, без некроза.

Абсцедиращ грануломатозен лимфаденит се развива в аксиларни, шийни или ингвинални лимфни възли при т.н.

Към хронични специфични и грануломатозни лимфаденити принадлежи токсоплазмоза.

Обичайно засяга лимфните възли в страничните части на шията.

Микроскопски лимфните фоликули са уголемени, често с неправилна форма. В светлите центрове се намират единични епителоидни клетки, а в парафоликуларните зони те се разполагат на малки групи.

Кои заболявания принадлежат към хронични специфични и грануломатозни лимфаденити?

Към хронични специфични и грануломатозни лимфаденити принадлежат малигнени заболявания на лимфната тъкан.

Малигнените заболявания на лимфната тъкан са моноклонални неопластични пролиферации на B- и Т-лимфоцитите и плазмоцитите, проявяващи се с относително различна клинико-морфологична характеристика.

Какво е лимфом?

В случаите, когато първично се ангажира костният мозък и периферната кръв се употребява терминът левкемия, а когато заболяването възниква в периферните лимфни органи – лимфом.

Според хистологичната характеристика и клиничните прояви лимфомите се класифицират в две основни групи:

  • Болест на Ходжкин (Hodgkin)
  • Неходжкинови лимфоми

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова