Патология на кръвотворната и лимфната система

лимфна система_медиПро

Какво е лимфопоеза?

Образуването и съзряването на клетките от нормалната хемопоеза у възрастните индивиди се извършва в костния мозък, намиращ се в спонгиозните кости (основно стернум, тазови кости и телата на гръбначните прешлени).

Лимфопоезата се осъществява в две основни групи органи:

 • първични – костен мозък и тимус
 • вторични – слезка, лимфни възли, солитарни фоликули и Пайерови плаки в чревната лигавица и др.

Според съвременната концепция за хемато- и лимфопоезата се приема, че една родоначална или „стволова“ плурипотентна клетка в костния мозък дава началото на диференциацията на клетките от миелогенната, еритроцитната, тромбоцитната и лимфоцитната редица. Техните зрели представители се намират в периферната кръв и лимфните органи.

Какви са методите за диагностика на патология на кръвотворната и лимфна система?

Клиничните методи за диагностика на патология на кръвотворната и лимфна система са:

 • Изследване на периферна кръв с ДКК
 • Стернална пункция (миелограма)
 • Флоуцитометрично типизиране на видовете клетки в периферната кръв и костния мозък

Кои са патоморфологичните методи за диагностика на заболяванията на кръвотворната система?

Патоморфологичните методи за диагностика на заболяванията на кръвотворната система са:

 • Трепатобиопсия
 • Хирургична биопсия на лимфен възел или слезка
 • Имунохистохимично изследване

Анемия – заболяване от патологията на кръвотворната и лимфна система

Анемиите представляват група заболявания от патологията на кръвотворната и лимфна система, при които основен клиничен белег е намаляването на броя на еритроцитите и/или на хемоглобина в единица обем кръв. Според етиологията и патогенезата анемиите се класифицират в четири основни групи.

Класификация на анемиите:

 • Анемия след кръвозагуба (остра и хронична)
 • Анемии, свързани с повишено ниво на еритроцитната деструкция – хемолитични анемии (вродени и придобити).
  • Вродени мембранни дефекти на еритроцитите – сфероцитоза, елиптоцитоза
  • Придобити мембранни дефекти – пароксизмална нощна хемоглобинурия
  • Ензимни дефекти – Г6ФД недостатъчност
  • Извънеритроцитни фактори – автоантитела, лекарствени антитела, злокачествени тумори, механична травма на еритроцитите, ДИК, малария, отравяне с олово, системен лупус еритематодес, при сърдечно клапно протезиране, при хиперспленизъм.
 • Анемии, свързани с нарушения в еритроцитната продукци
  • Нарушения в пролиферацията и диференциацията на еритробластите – мегалобластни анемии
  • Дефекти в хемоглобиновия синтез
  • Нарушен синтез на хема – желязодефицитни анемии
  • Дефектен глобинов синтез – таласемия, сърповидоклетъчна анемия
  • Нарушения в пролиферацията и диференциация на на родоначалната хемопоетична клетка – апластична анемия, анемия при уремия.
 • Други (множествени) механизми.
  • Сидеробластни анемии
  • Анемии при миелофиброза
  • Анемии при хронични инфекции
  • Анемии при неопластична инфилтрация на костния мозък – левкози, лимфоми, метастази

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова