Мамография

Мамография медипро

Мамография (рентгенова снимка на гърда)

Мамографията е основeн диагностичен метод за доказване на злокачествените образувания на млечната жлеза, който използва рентгеновите лъчи. Най-общо казано, тя е рентгенова снимка на млечната жлеза.

Какво представлява мамографията?

Мамографиите се изпълняват в челна, странична и кранио-каудална проекция.Обичайно две снимки в различни проекционни равнини са достатъчни за изясняване на състоянието на гърдата.

Туморните формации се представят като правилни или неправилни по форма сенки, с различен размер, със среден или висок интензитет. Мамографското изследване може да регистрира наличието на калцификати – микрокалцификати и макрокалцификати. Калцификатите се приемат като последствие на развила се некроза в болестното огнище на гърдата.

Макрокалцификатите се виждат с невъоръжено око и са белег на доброкачественост. Групираните микрокалцификати са най-често белег за злокачественост на процеса и са почти паногномоничен белег при дукталния ин ситу карцином.

Видове мамография

Съществуват два основни вида мамография – пневмоцистографията и дуктографията на млечните жлези.

Пневмоцистография се изпълнява след аспириране на кистозно съдържимо и инсуфлиране на газ на негово място. Целта е диагностицирането на папиломи и техните белези за малигнизиране, които се виждат като папиларна сянка със среден към висок интензитет, резки или нерезки очертания на фона на негативната газова сянка.

Дуктография е мамографска техника, при която с предварително подготвен набор се въвежда водно-разтворимо контрастно вещество през зърното и се изпълват каналчетата на жлезата. Така по метода на отливката могат да се визуализират няколко основни патологични промени:

  • дефектите в лумена са белег за папиломатоза
  • добавните сенки на лумена са белег за дуктекта¬зия, дивертикулоза

Пълният стоп е белег за обемен процес изхождащ от дукталният епител.

Безопасност

За близо стогодишното си приложение методът е претърпял значително усъвършенствуване, като дозата на йонизиращото лъчение бе редуцирана до минимум.