Тумори на менингите

Тумори на менингите

Какво са менингити?

Менингите са серия от мембрани, които обграждат главния и гръбначен мозък. Те се разделят от цереброспинална течност, която го предпазва от увреждане. Менингите се състоят от три отделни слоя, наречени dura mater, arachnoid mater и pia mater, всяка от които има специфична роля.

Какво са тумори на менингитите?

Туморите на менингите представляват неоплазми, чийто произход е от обвивките на мозъка. Те са само около 2% от всички тумори на мозъчните обвивки. По-често се срещат доброкачествените тумори. Менингиомът е част от тумори на менингите.
Менингиом, термин, измислен от Харви Кушинг, се отнася до набор от тумори, които се появяват съседно на менингите. Менингиомът обхваща около една четвърт от всички първични тумори на централната нервна система.
Това е най-честата първична интракраниална неоплазма и най-разнообразни в хистологичните модели сред всички първични тумори на централната нервна система. Менингиомите, дефинирани от Световната здравна организация (СЗО), са „арахноидни клетъчни неоплазми, типично прикрепени към вътрешната повърхност на dura mater“ и тези тумори попадат в категории I, II и III на СЗО. Менингиомите могат да се появят вътречерепно или в гръбначния канал.
Поради близката прилика между менингиома и менинготелиалните клетки се смята, че менингиомите произхождат от тези клетки. Това би обяснило и високата честота на менингиоми около сагиталния синус, който има висока концентрация на менинготелиални клетки.
Менингиомите са най-често туморите на мозъка на основата на dura mater и по-рядко гръбначния мозък. Редки случаи се появяват като интравентрикуларни и белодробни тумори. Повечето менингиоми са интракраниални екстра аксиални тумори. Около половината от тези тумори се появяват в локалните и парасагиталните места и често са здраво прикрепени към сагиталния синус. По-голямата част от останалите се появяват в основата на черепа.

Класифициране на менгитите

Проблемът с класифицирането на менингиом е, че арахноидните клетки могат да експресират мезенхимни и епителни характеристики. Други мезодермални структури също могат да доведат до подобни тумори (например хемангиоперицитоми или саркоми).
Класификацията на всички тези тумори е противоречива. Настоящата тенденция е да се отделят недвусмислени менингиоми от други по-малко добре дефинирани неоплазми. Несъмнено, напредъкът в молекулярната биология ще позволи на учените да определят точната геномна аберация, отговорна за всяка конкретна неоплазма.

Какво е менингиом?

Менингиомът е по същество тумор на зряла възраст, с най-висока честота през шестата декада на живота. Налице е определено предимство за жените, със средно съотношение мъже към жени от 1:2,2. Туморите, възникващи в гръбначния мозък, имат подчертано висока честота при жените.
Атипичните и анапластичните менингиоми обаче показват мъжко преобладаване. Детските менингиоми се срещат по-често при момчета. Менингиомите, свързани с неврофиброматоза тип 2, се срещат при по-млади индивиди и при равно разпределение между мъже и жени.

Видове менингиоми

С изключение на това, че папиларните менингиоми са по-чести при деца, менингиомите са доста редки при децата и почти никога не се появяват при кърмачета. Когато тези тумори се появят при деца, обаче, те са по-често интратенториални, интравентрикуларни или интрапаренхимни, отколкото при възрастни. Те също така са склонни да бъдат по-агресивни, с повишена честота на повторение. До 25% от детските случаи на менингиоми са свързани с неврофиброматоза тип 1 или тип 2.
Подобно на други тумори, рисковите фактори за развитието на менингиоми могат да бъдат разделени на тези с ясно определена генетична етиология и тези, които се приписват на екологичните и други не генетични фактори. Етиологията на повечето менингиоми обаче остава неясна.
Доброкачествените менингиоми са кръгли или лобулирани добре обособени нодули на основата на dura mater (фигура 1). В зависимост от тяхното съдържание на колаген, консистенцията на тези тумори варира от гумени до твърди.
Атипичните и анапластични менингиоми обикновено са по-големи. Изрязаните повърхности на доброкачествените менингиоми обикновено са гранулирани до хомогенни. Могат да присъстват жълти участъци в резултат от натрупването на богати на липиди клетки. Може да възникнат осификации. Кисти и спонтанни кръвоизливи са необичайни. Некрозата може да присъства при високостепенни тумори. Размерът на менингиомите варира значително и варира от няколко милиметра до няколко сантиметра по размер.
Доброкачествените менингиоми могат лесно да се отделят от основния мозъчен паренхим без нарушаване на кората. Подлежащата кора е често компресирана и изглежда глиотична. За разлика от тях, черепно-базисните менингиоми често нахлуват в околните костни и влакнести структури. Менингиомите, които включват орбитата, могат да представляват първични тумори, възникващи в орбита, както и вътречерепни менингиоми с разширение там.
За разлика от много други тумори, една от уникалните особености на менингиомите е, че инвазията на костите, васкуларните структури, дурата, дуралните и параназалните синуси не се считат за доказателство за злокачествено заболяване или агресивност. Инвазията на мозъчния паренхим обаче се счита за индикатор за агресивно поведение.
В системата за класификация на Световната здравна организация менингиомите попадат в категории I-III. Клас I тумори съставляват около 80% от всички менингиоми. В сравнение с туморите от клас I, атипичните менингиоми (клас II) имат хистологични признаци, които показват агресивно поведение, което включва повишаване на митотичната активност, мозъчна инвазия и спонтанна некроза. Атипичните менингиоми включват около 15%-20% от всички тумори на менингите и носят значително повишаване на локалния рецидив с намалена дългосрочна преживяемост.
Случаите с повишена митотична активност може да не показват впечатляваща ядрена атипия. Внимателното търсене на митотична активност и митотичния брой са важни. Повишен митотичен брой се определя като 4 или повече митози на 10 последователни полета с висока мощност, независимо дали увеличението е фокусно или дифузно.
Въпреки че повечето хистологични модели не отразяват биологичния потенциал на тумора, тумори с ясна клетъчна и хордоидна хистология се считат за степен II. Туморите с папиларни и рабдоидни признаци се считат за степен III. В някои случаи тези функции може да са фокусни. Съществува тенденция тези агресивни компоненти да станат доминиращ компонент при повтарящи се тумори.

Хистологичните модели, признати от Световната здравна организация, са разделени както следва:

Клас I включва следните хистологични модели:
 • Менинготелиален (синцитиален) менингиом
 • Преходен (смесен) менингиом
 • Фибропластичен (фиброзен) менингиом
 • Псамоматозен менингиом
 • Ангиоматозен (съдов) менингиом
 • Микроцистичен менингиом
 • Секреторен менингиом
 • Метапластичен менингиом
Клас II включва следните хистологични модели:
 • Хороиден менингиом
 • Ясноклетъчен менингиом (интракраниален)
 • Атипичен менингиом

Клас III включва следните хистологични модели:

 • Папиларен менингиом
 • Рабдоиден менингиом
 • Анапластичен (злокачествен) менингиом
Трите най-често срещани хистологични подтипове на менингиомите са:
 • менинготелиални (синцитиални)
 • преходни
 • фибропластични менингиоми
Менинготелиалният вариант на менингиома е може би най-честият вариант. Класически, той се характеризира с подреждането на туморни клетки в гнезда. Тези клетки обикновено имат многоъгълна форма с лошо дефинирани цитоплазмени граници. Клетките се описват като подредени по листов начин, тоест в синцитиум (фигура 2).
Цитоплазмата е леко еозинофилна и е доста хомогенна. Ядрото обикновено е овално и е централно разположено. Очевидна нуклеолизация обикновено не се наблюдава. Лобулите на туморните клетки могат да бъдат разделени чрез колагенна септа. Клетките в този вариант най-много приличат на арахноидните капачки, откъдето възникват тези тумори. Полезен диагностичен признак е случайното наличие на еозинофилни цитоплазмени инвагинации в ядрото.
Понякога тези включвания може да са ясни, вторично от увеличеното натрупване на гликоген. Въпреки че ядреният плеоморфизъм може да бъде очевиден фокално в някои от тези тумори, обикновено не се наблюдават признаци, типично свързани с лезии от по-висок клас, включващи повишена митотична активност, явно нуклеолизиране, некроза, нарушен архитектурен модел и малки клетъчни промени. Друга много типична особеност на менингиомите е наличието на образувания, с клетки, които изглежда се навиват около централно ядро. Понякога могат да се наблюдават псамомни тела при синцитиален менингиом. Други видове клетки, като например макрофаги, също могат да променят външния вид.
Преходните менингиоми се характеризират с междинни признаци между фибробластичен тип или смес от менинготелиални и фибробластични компоненти. Псамомните тела са чести (фигура 3). Образуванията на Уорл са центрирани около други менинготелиални клетки, кръвоносни съдове или колагенни влакна.
Фибробластните (фиброзни) менингиоми разкриват листове от преплитащи се вретеновидни клетки. Вътрешноклетъчната строма е съставена от ретикулин и колаген. Клетките на фибробластичния менингиом обикновено са разположени във фасции, пресичащи други такива. Количеството образуване на влакна от ретикулин и колаген варира от едно място на друго. Ретикулиновите влакна често се вижда лесно със специални петна (фигура 4). Розовите колагенни връзки, наблюдавани в секциите, оцветени с хематоксилин-еозин, варират.
Имунохистохимията може да помогне за диагностицирането на менингиоми, които са положителни за епителен мембранен антиген в 80% от случаите. Те оцветяват отрицателно за анти-Leu 7 антитела и за глиален фибриларен кисел протеин. Прогестероновите рецептори могат да бъдат демонстрирани в цитозола на менингиоми. Наличието на други рецептори на половите хормони е много по-малко последователно. Соматостатиновите рецептори също са демонстрирани последователно при менингиоми.
Понятието злокачествено заболяване при тумори на менингите е все още неясно. Някои хистологични варианти, като папиларен менингиом, несъмнено носят по-неблагоприятна прогноза в сравнение с други хистологични видове.
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова