Фактори стимулиращи митозите

Фактори стимулиращи митозите

Кога се случва митозата?

В многоклетъчен организъм много различни видове клетки претърпяват митоза. Митозата се случва по време на растежа и развитието на организма, но и по време на лечението на травми и естествената подмяна на клетки. Клетъчният цикъл се контролира от активирането и инхибирането на молекули в различни стадии. Различни видове клетки имат различни рецептори за стимулиране на митозата и клетъчното делене.

Кои фактори стимулират митозата?

Към фактори стимулиращи митозите се отнасят:

  • клетъчни фактори на растежа – цитокини
  • стимулиране на растежните процеси от хормони
  • стимулиране на растежа от митогени, произлизащи от неувредени клетки

Какво представляват митогенни цитокини?

Клетъчните фактори на растежа са митогенни цитокини. Представляват полипептиди с високо молекулно тегло, които чрез специфични рецептори се свързват с клетъчните мембрани и генерират информация. В резултат на това следва серия от интрацелуларни промени, даващи начало на клетъчна пролиферация. Те играят важна роля и при контрола на нормалния клетъчен растеж и диференциацията на клетките. Предполага се, че всяка клетка от тялото може да произвежда растежни фактори в определен стадий от живота си.

Някои от растежните фактори, които всяка клетка от тялото произвежда

Досега са известни около 12 растежни фактора, някои от които са:

  • Епидермален растежен фактор – може да стимулира пролиферацията в екто- и ендодермални тъкани. Стимулира в мезодермалните тъкани пролиферацията на фибробласти, гладкомускулни и ендотелни клетки.
  • Трансформиращ растежен фактор алфа – има възможност да стимулира началната фаза в пролиферацията, на фибробластите при продукцията на матриксни протеини и на гладкомускулните клетки
  • Фибробластен растежен фактор – стимулира пролиферацията на мезенхимните клетки
  • Нервен растежен фактор – произхожда от нервите, стимулира пролиферацията на клетките от периневралните обвивки
  • Тромбоцитен растежен фактор – влияе индиректно върху пролиферацията, подпомагайки действието на други растежни фактори
  • Инсулинов растежен фактор – действа синергично с други фактори и има митогенен ефект върху гладкомускулните клетки, меланоцитите и други
  • Интерлевкин 1 и тумор-некротизиращ фактор – представляват медиатори на възпалението и имат разнообразно действие. Стимулират пролиферацията на фибробластите и особено продукцията на колаген, като по този начин допринасят за заздравяването на раните

Какво са хипофизарните хормони и каква им е ролята?

Към фактори стимулиращи митозите се отнасят и хипофизарните хормони, чиято секреция се потиска от произведените от надбъбреците, щитовидната жлеза и други хормони по пътя на „негативната“ обратна връзка. Това е пусков механизъм за предизвикване на повишена продукция на хипофизарен адренокортикотропен хормон. Той стимулира митотичното делене в клетките на останалия надбъбрек дотогава, докато се образува достатъчно количество нова корова тъкан. Някои хормони подпомагат регенерацията на ендокринни тъкани.

Пролиферацията и индивидуалния растеж на клетки от едни тип може да се предизвика от директно стимулиращо действие на продукти от други клетъчни типове. Така например пролиферацията на Швановите клетки изисква близко присъствие на фактор от клетъчната мембрана на невроните. Обратно, регенерацията на невроналния аксон в чуканчето предполага непосредствена връзка с Швановите клетки. Пролиферацията на миоцити се стимулира от митогенни фактори, произлезли от тромбоцитите и моноцитите – по този начин  се ускорява пролиферацията на мускулните артериоли и венули при организация на ексудат.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова