Морбили IgG (Measles)

[lwptoc depth=“2″]

Морбили IgG (Measles)

LOINC 5244-9
Кратко наименование Морбили IgG (Measles)
Пълно наименование на теста определяне на IgG антитела срещу Морбилен вирус
Мерни единици Index, полуколичествен метод
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Measles IgG immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен