Морбили IgM (Measles)

[lwptoc depth=“2″]

Морбили IgM (Measles)

LOINC 25421-9
Кратко наименование Морбили IgM (Measles)
Пълно наименование на теста определяне на IgM антитела срещу Морбилен вирус
Мерни единици Index, полуколичествен метод
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Measles IgM immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен