Обща морфология на туморите

Обща морфология на туморите

Неоплазмата е необичайно нарастване на тъканта, която, ако образува маса, обикновено се нарича тумор. Този ненормален растеж (неоплазия) обикновено, но невинаги, образува маса. Преди необичайния растеж на тъканите, като неоплазия, клетките често се подлагат на анормален модел на растеж, като метаплазия или дисплазия. Въпреки това, метаплазията или дисплазията невинаги прогресират до неоплазия.

Макроскопската и микроскопска характеристика на туморите

Туморните процеси се характеризират с изключително разнообразие в морфологичните им прояви. Освен това в хода на тяхното развитие и под влияние на терапевтичните въздействия търпят непрекъснати промени. Към обща морфология на туморите се разглеждат макроскопската и микроскопска характеристика на туморите.
Туморът има най-различен макроскопски вид. Основно прилича на възел или бучка, но има редица отклонения от тази форма, както и изменения в хода на развитието и растежа на самия тумор. Растежът на тумора може да бъде:
  • ендофитен – в стената на даден орган(кълбовидна, скирозна, улцерозна форма)
  • екзофитен – към лумена, (полип, гъбовидна, папиларна, кистозна форма, понякога има вид на цветно зеле при полипозно – папиларната форма)
  • уницентричен и мултицентричен растеж
Поради развитие на некроза в центъра и изчистване на некротичните материи на това място може да се получи, форма на паница – хлътнала централна част и изпъкнали ръбове от запазен паренхим.
Размерът на тумора зависи най-вече от неговия произход, местонахождение и периода на растеж. В някои случаи те могат да достигнат гигантски размери (фиброидни тумори), в други случаи могат да се видят само чрез лупа или микроскоп (микрокарциноми). Туморите, локализирани в близост до жизненоважни центрове, обикновено са с доста малък размер.
Тумор, съответстващ на структурата на органа, в който се локализира, се нарича хомоложен, а този, който структура се различава от тази структура на органа, се определя като хетероложен. В случай, че туморът се развива от клетките на органа, в който е възникнал – това е хомотопичен тумор. В случаите, когато то настъпва от клетките на ембрионалното изместване (хетеротопия), то се нарича хетеротопно, например тумор на костния мозък в матката.

Цвят на тумора

Цветът на тумора се определя от: кръвонапълването, съотношението между стромата и паренхима, наличието на пигменти в туморните клетки, некрози, но най-често е сивобелезникав на цвят. Консистенцията на неоплазмите се определя както: костна, хрущялна, плътна, мека или желеподобна консистенция.

Разликата м/у органоиди и хистиоиди

Повечето от туморите изглеждат като орган по тяхната структура, тоест имат паренхим и напълно представена строма. Такива тумори се наричат органоиди. При недиференцирани тумори преобладава паренхимът, а стромата е недоразвита. Те се наричат хистиоиди. Недостигът на кръвната циркулация, причиняващ некроза, лесно се проявява в тях. В същото време има слаби тумори с паренхимни елементи и богати на строма.
Хистологично туморите са съставени от паренхим и строма, може да притежава и капсула, която го отделя от запазената тъкан. Клетките се подредени в повлекла и са заградени от ивици строма.
Паренхимът е съставен от истинските клетки на тумора, които определят неговия произход. Според степента на диференциация може да се наблюдават различни структури: гнезда, повлекла, снопчета, жлезисти и каналчести образувания.
Стромата е опорната и изхранващата съставка на тумора. Тя има мезенхимен произход и съдържа съединителна тъкан, кръвоносни, лимфни съдове и нервни окончания. В някои случаи е изградена от фиброзна съединителна тъкан в други е оскъдна, нежна съставена само от кръвоносни съдове с тънки стени. В стромата могат да възникнат различни вторични промени, най-често са: стромна реакция, хиалинизация на стромата, циркулаторни нарушения с оток, калциеви отлагания и костна метаплазия.
Най-съществената част от изучаването на неоплазмените процеси е преминаване на нормалната клетка в туморна с нови биологични качества, което представлява един динамичен многостепенен процес.
Злокачествената клетка се характеризира с: ускоряване на клетъчния цикъл, геномни изменения, инвазивен растеж, повишена клетъчна мобилност, хемотаксис, промени в клетъчната повърхност, секреция на литични фактори и други.
Морфологично, раковите клетки се характеризират с голямо ядро с неправилен размер и форма, ядрото е видно, цитоплазмата е оскъдна и интензивно оцветена или, напротив, бледа. Ядрото на неопластичните клетки играе чрез своите промени основна роля в оценката на туморната злокачественост.
Промените се отнасят до неговата повърхност, обем, съотношение ядро/цитоплазма, форма и плътност, както и структура и хомогенност. Ултраструктурните характеристики са свързани със сегментацията на ядрото, инвагинациите, промените в хроматина, като хетерохроматово редуциране, увеличение на интерхроматин и перхироматни гранули, увеличаване на порите на ядрената мембрана, образуване на включения и така нататък.
Ядрото се характеризира с хипертрофия, макро- и микро сегрегация, неговото движение към мембраната, числено увеличение и образуване на вътрешноядрени каналикуларни системи между ядрената мембрана и ядрото. Митозите са характерни за злокачествените клетки. Броят на митозите се увеличава, се появяват атипични форми на митоза с дефекти в митотичното вретено, което води до тройни или четворни звезди и несиметрични структури и нетипични форми на хромозоми.
Ядрените промени обясняват наличието на различни клетъчни клонове и генетични аномалии, свързани с тези промени. При интензивно анапластични тумори наличието на гигантски ядра и многоядрени клетки изразява ненормално разделение.
Тези морфологични характеристики, спадащи към обща морфология на туморите, отразяват промените, настъпващи на метаболитно ниво, с увеличаването на структурите във връзка с клетъчното делене и отслабването на структурите, свързани с други метаболизми.
Цитоплазмата също претърпява промени, появяват се нови структури или изчезват нормални структури. Злокачествените клетки имат малко цитоплазмено количество, често с вакуоли. Гранулираният ендоплазмен ретикулум има външен вид на опростена структура. Фрагментацията и дегранулацията често се срещат при прекъсване на връзките между гранулираните ендоплазмични ретикулуми и митохондриите. Намаляването на грануларния ендоплазмен ретикулум от туморните клетки става едновременно с увеличаването на свободните рибозоми и полизоми, което показва повишено производство на протеини, необходими за процеса на клетъчно разрастване.
Митохондриите показват висока вариабилност на формата и обема и понякога се наблюдават огромни митохондрии. Анормалните процеси на гликолиза се появяват в митохондриалните мембрани, известни в литературата като „Warburg феномен“. Промените в митохондриалните кристали се появяват, в матрицата присъстват включвания и могат да се появят пикнотични образи. Дългосрочното разпределение на митохондриите включва цитохромна оксидазна недостатъчност.
Пероксизомите присъстват само в тумори, образувани от клетки, които обикновено съдържат тези органели, като хепатоцити. Установено е, че броят на пероксизомите от злокачествени клетки е обратнопропорционален на скоростта на растеж и изразява степента на загуба на диференциация.
Гликогенът в големи количества е характеристика на злокачественото заболяване, особено в черния дроб и бъбреците, но вече злокачествените клетки обикновено съдържат малко количество гликоген, както е установено при чернодробни и цервикални карциноми. Намаляването на гликогена до изчезването му е паралелно с увеличаването на липидите. Лизозомите претърпяват промени в процеса на клетъчна злокачествена проява. По този начин се появяват вторични лизозоми, миелинови структури и липофусцинови гранули.
Дегенеративните клетъчни промени могат да бъдат изразени чрез цитоплазмени включвания. При някои форми на неоплазми възниква апоптоза с наличие на апоптозни тела. Микрофиламентите, междинните нишки и микротубулите се появяват в различни пропорции в злокачествените клетки. Капацитетът на инвазията и метастазирането на раковите клетки зависи от възможността за придвижване, което се осигурява от съдържанието на актин.
Клетъчната мембрана играе изключително важна роля в процеса на злокачественост. Повърхностните молекулярни промени, свързани със злокачествеността, са в състояние да окажат влияние върху еволюцията на тумора, както и реакциите на гостоприемника на лезията. Протеините и въглехидратите, които действат като ензими и като рецептори на клетъчната повърхност, също могат да претърпят промени:
  • увеличаване или намаляване на броя на повърхностните рецептори, промяна на клетъчната чувствителност към регулиращите механизми на гостоприемника
  • структурни промени на протеини или повърхностни рецептори, които вече не реагират със съответния лиганд
  • наличие на нови повърхностни молекули, характерни за ембрионалната тъкан, които са скрити на повърхността на възрастни клетки
Разликите между клетките от периферията и центъра на туморите са открити. Клетъчната популация от центъра на тумора има нормални междуклетъчни връзки, при наличие на дезмозоми и свързващи комплекси, докато те отсъстват или намаляват в периферията. В области с висок инвазивен ритъм клетките са напълно отделени от туморната маса, а връзките се разпространяват напълно.
Загубата на основната мембрана се счита за основен критерий за морфологична и биологична диференциация между доброкачествени и злокачествени тумори. Базалната мембрана в злокачествените клетки променя своята структура и/или съотношения между различни компоненти, като: тип IV колаген, ламинин, хепаран сулфат протеогликан и фибронектин.
Неопластичните клетки отделят тип IV колагеназа, която разрушава колаген тип IV, което улеснява метастазирането чрез лизирането на базовите мембрани от кръвта и лимфните съдове. По този начин злокачествените клетки се разпространяват, но те също могат да напуснат съдовете и да имплантират в други тъкани и органи, с образуването на метастази.
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова