Образна диагностика

Образни изследвания медипро
Образни изследвания
Изследвания на гърда медипро
Изследвания на гърда

Образните методи на изследване са неизменна част от диагностичния алгоритъм при почти всички заболявания набелите дробове. От конвенционалното рентгеново изследване до магнитно-резонансната томография те дават възможност за изясняване на различни аспекти на белодробната патология.

Всеки от тях носи различен вид и обем информация, която взаимно се допълва и позволява достигането на пра­вилната диагноза. Често едно по-просто наглед, по-евтино и по-малко време траещо изслед­ване носи достатъчна информация.

Задача на образните диагностични методи е как­то да установи наличието на патология, така и да ха­рактеризира измененията с оглед причисляването им към една или друга група заболявания. В много слу­чаи образът е типичен и при наличието на необходи­мата клинична информация за пациента, би могло да се постави и етиологична диагноза.