Плоскоклетъчен карцином на хранопровода

Какво е плоскоклетъчен карцином на хранопровода?

Плоскоклетъчен карцином на хранопровода е вид езофагеален карцином, който може да засегне всяка част от хранопровода, но обикновено се намира в горната или средната трета.

Епидемиология

Раковите заболявания, произтичащи от езофагеалната лигавица, включително плоскоклетъчен карцином и аденокарцином, са осмият най-често срещан рак в света, като през 2008 година са оценени 482 000 нови случая и са шестата най-често срещана причина за смърт от рак. 4 070 00 смъртни случая през същата година.
По-голямата част от новите случаи се срещат в развиващите се страни, представляващи 83% от случаите и 86% от смъртните случаи, като коефициентът на разпространение варира 16 пъти между регионите с висока честота, като Южна и Източна Африка и Източна Азия, и региони с ниска честота като Западна и Средна Африка и Централна Америка.
Плоскоклетъчният карцином на хранопровода все още е най-честият хистологичен тип в света, дори и след 400% увеличение на разпространението на аденокарцином в САЩ и в някои страни в Западна Европа.

Рискови фактори

Точната етиология не е известна. Тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол са основните рискови фактори. Съществува също така връзка с идиопатична ахалазия на хранопровода. Други рискови фактори включват цьолиакия, корозивни стриктури, епидермолиза, езофагит, синдром на Plummer-Vinson, лъчева терапия.

Хетерогенността на рисковите фактори, разликите в географското разпределение и рисковите етнически групи правят наистина трудно да се разчита на серологични маркери за диагностициране на плоскоклетъчен карцином на хранопровода.
Направени са някои опити, но нито една от тях не може да бъде използвана в клиничната практика поради тяхната ниска чувствителност или липса на потвърдителни стойности за диагностициране на заболяването в ранен етап. Тъй като серологичните тестове все още не са клинично налични, все още са необходими по-инвазивни тестове за диагностициране на плоскоклетъчен карцином на хранопровода.

Средната възраст на болните с плоскоклетъчен карцином на хранопровода е между 60 и 70 години и е по-често срещан при мъжете. Обикновено той е асимптоматичен до напреднал стадий на заболяването с често срещащи се симптоми като дисфагия (първоначално с твърди вещества, които след това преминават към течности) и загуба на тегло. По-рядко одинофагия, дрезгав глас, кашлица или болка в гърдите могат да бъдат признаци.

Патологични характеристики

Хистологично обикновено се наблюдава смес от недиференцирани/примитивни базални клетки, големи плоски клетки и кератинизирани огнища. Туморни гнезда могат да присъстват отдалечени от основната маса (интрамурални метастази), дължащи се на разпространението на лимфата чрез субмукозата. Туморните клетки често проявяват кератинизация и имат междуклетъчни мостове
Митотичният процент обикновено корелира с процента на базалните клетки. Може да има фокална жлезиста или малка клетъчна диференциация или лимфоидна строма.

Инвазивният плоскоклетъчен карцином на хранопровода се развива от интраепителната неоплазия, като дисплазия и карцином in situ, която достига до lamina propria и се простира отвъд субмукозата. В скорошно проучване, пациенти с лезии, които са били ограничени до езофагеалната лигавица, не са имали метастази в лимфните възли, докато метастазите на лимфните възли са наблюдавани при 8,3% от пациентите с тумори, ограничени до първата трета от субмукозата. Всъщност, диагностиката и лечението на такива ранни стадии могат да подобрят преживяемостта, достигайки петгодишна преживяемост над 90% след ендоскопско или хирургично лечение.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова