Повишен ПСА (PSA)

[lwptoc depth=“1″]

Повишен ПСА (PSA)

Простатспецифичният антиген (ПСА, PSA) представлява ензим секретиран от епителните клетки на простатата. Той е съставна част от спермата и спомага за нейното втечняване. Тъй като се синтезира от нормалните простатни клетки, малки количества от него се откриват и в кръвта на напълно здрави хора. Неговото значение е много голямо при ранната диагностика на рака на простатата. За референтни се смятат стойности до 4 ng/ml. Въпреки това повишението му не говори непременно за рак и са необходими допълнителни излседвания за изясняване на причините.

От какаво се причинява?

Повишаването на ПСА се дължи на две основни групи причини:

Рак на простатата – Злокачествените клетки са с повишен метаболизъм и покачват количеството на антигена в кръвта. При съмнение за карцином на простатата се прави т.нар ректално туширане. С други думи урологът  с помощта на пръста си опипва простатата през ректума. По този начин се добива представа за консистенцията на жлезата и наличието на възловидни участъци. На  следната таблица ще представим риска от рак на простата в зависимост от находката при ректалното туширане и стойностите на ПСА (източник: Европиейска Асоциация по Урология – ЕАУ):

 

  PSA 0.1 – 1 PSA 1.1 – 2.5 PSA 2.6 – 4 PSA 4 – 10 PSA над 10
Нормална находка при ректално туширане 10% 17% 23% 26% >50%
Патологична находка при ректално туширане 15% 30% 40% 50% >75%

За рефентни стойности се приемат 0 – 4 ng/ml. Стойности 4 – 10 представляват т.нар „сива зона“, при която има сравнително голяма възможност причините за повишен ПСА да са неракови. Трябва да отблележим, че тъй като ПСА не е раково специфичен, има риск от простатен карцином дори при пациенти с ПСА под 4 ng/ml. За целта представяме следната таблица (източник – ЕАУ):

Стойности на PSA (ng/ml) Риск от простатен карцином
0.0 – 0.5 6.6%
0.6 – 1.0 10.1%
1.1 – 2.0 17.0%
2.1 – 3.0 23.9%
3.1 – 4.0 26.9%

Според редица проучвания рискът от рак на простата се покачва с повишаване на възраста. Така например при мъж на 60 години с ПСА < 1,0, рискът от развитие на животозасташаващ простатен карцином при достигане на възраст от 85 години е едва 0,5%. От друга страна при мъж на 40 години с ПСА над 1.0 се налага проследяване поради повишения риск от развитие на карцином на простатата (източник: ЕАУ). Както се вижда интерпретацията на ПСА следва да се прави от квалифициран специалист – уролог.

 • Неонкологични причини – по-долу сме се спряли по-подробно на отделните заболявания и състояния.

Какви са болестните промени?

Макар ПСА да не е специфичен маркер за карцином на простата, с повишаването на стойноста му може да се съди непряко за риска от стадия на процеса, особено за стойности на ПСА над 20, но ограниченият обем на статията не позволява да се спре по-подробно на този проблем.

Какви са симптомите?

Завишеният ПСА е лабораторна находка и сам по себе си не е свързан с определени оплаквания. Той се използва за скрининг на големи популационни групи с цел отсяване на пациенти с риск от простатен карцином, които се нуждаят от допълнителни изследвания при специалист уролог.

Как се поставя диагноза?

Повишеният ПСА не представлява диагноза и може да не е причинен от заболяване (вж по-долу). Завишеният ПСА е индикация за посещение при уролог. Ректалното туширане обикновенно е следващата стъпка и  продължава да е незаменим инструмент в диагностичният процес. При съмнение за простатен карцином се налага извършването на простатна биопсия. Тя се извършва със специален ехограф, по който се въвежда малка игла. С нея се вземат няколко биопсии, които се подлагат на микроскопско изследване. Процедурата се извършва с локална упойка и се понася добре от пациентите. Макар напоследък мултипараметричния магнитен резонанс да навлиза все-повече в клиничната работа, тя не е в състояние да измести простатната биопия.

С какво може да се обърка?

Съществуват някои фактори, които по естестввен начин покачват нивата на PSA. Такива са:

 • Възраста,
 • ДПХ,
 • Простатит,
 • Цистит,
 • Биопсия  на простатата,
 • Колоездене (спорно),
 • Eякулация настъпила последните 48 часа,
 • Туширане,
 • Цистоскопия,
 • Уретрален катетър.

Някои медикаменти, от своя страна намаляват изкуствено нивата на ПСА и трябва да се имат предвид при анализ на резултатите. Такива са някои медикаменти за лечение на  ДПХ.

Както се вижда, понякога може да е необходимо повторното изследване на нивата на ПСА след определен период от време или след провеждане на допълнитлено лечение, например антибиотично. За целта, по преценка на лекуващият уролог, може да се наложи изследването на определни деривати на ПСА и да се проследи тяхната кинетика и промяна във времето:

 •  free PSA – свободен ПСА – представлява несвързан ПСА, чиято цел е да се проследи процентно спрямо тоталния;
 • Съотношение на свободен към тотален ПСА (free to tota PSA ratio) – интерпретацията се извършва от специалист уролог и винаги това е във връзка редица други фактори.
 • PSA density – използва се като съотношение между стойноста на ПСА и обема на простатата в милилитри. Използва се при стойности на ПСА в „сивата зона“.

Използват се още стойности като PSA doubling time, PSA velocity и др. Интерпретацията на резултатите се извършва от опитен уролог.

Как се лекува?

Повишеният ПСА не е заболяване. Единственото му приложение е за ранна диагностика на рака на простатата с цел радикалното му лечение. Използва се също за проследяване за рецидив на заболяването след оперативно лечение.

Как да се предпазим?

Самият ПСА в момента е единственото скринингово изследване, което е широко достъпно и общоприето за ранна диагностика на простатен карцином. Периодичното излседване на ПСА при мъже над 45 г. е от огромно значение за намаляване на общата смъртност от рак на простатата.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Повишеният ПСА е индикация за посещение при специалист уролог, тъй като интерпретацията на резултатите е сложен процес и често се налага преценката за по-нататъшно поведение да се базира на редица допълнителни фактори – възраст, стойност на ПСА и неговите деривати, ректално туширане и др.