Хронично продуктивно възпаление

Хронично продуктивно възпаление

Какво е хронично продуктивно възпаление?

Продуктивно е възпалението, при което преобладава пролиферативната фаза на възпалението. В този случай в тъканта се появява инфилтрат и в зависимост от преобладаването на всяка клетка в нея се различават нейните различни типове:

  • полиморфни клетки
  • лимфоцитно-моноцитни клетки
  • макрофаги
  • плазмени клетки
  • епителиоидни клетки
  • гигантски клетки

Причини за хронично продуктивно възпаление могат да бъдат:

  • вирусни инфекции
  • персистиращи бактериални инфекции
  • дълго излагане на токсични вещества
  • автоимунни заболявания

С какво се характеризира продуктивното възпаление?

Хроничното продуктивно възпаление се характеризира с преобладаване на пролиферация на клетъчни елементи в огнището на увреждане, развива се под действие на дълго персистиращи в тъканните вредни агенти. Обикновено възниква след остро ексудативно възпаление развиващо се като първично хронично възпаление. Започва със слаба възпалителна реакция. Характеризира се с формиране на гранулационна тъкан състояща се от мононуклеарни клетки, лимфоцити, плазматични клетки, пролиферирали фибробласти.

Колко типа има хроничното възпаление?

В зависимост от това дали клетъчния пролиферат разраства дифузно или огнищно в интерстициума на засегнатата тъкан с образуване на гранулом се разглеждат два типа на хронично продуктивно възпаление: дифузно и грануломатозно.

Дифузно продуктивно възпаление хистологично се характеризира с наличие на инфилтрат от лимфоцити, плазматични клетки, единични макрофаги и фибробласти в интерстициума на органа. По правило обаче, се наблюдава увреждане в различна и на паренхима на органа. В много сучаи последните нарушения са първични, а интерстициалната клетъчна реакция се явява вторично.

Дифузно продуктивно е възпалението в миокарда при интерстициален миокардит, в бъбреците при интерстициалните нефрити или пиелонефрит. При различните форми гломерулонефрит в интерстициума има също, макар и оскъдни, инфилтрати от лимфоцити и плазматични клетки, възникнали обаче вторично, като реакция спрямо първичното увреждане на гломерулите от продуктивен възпалителен процес.

Дифузно интерстициално възпаление се развива се в черния дроб при хроничен хепатит с поява на инфилтрати от лимфоцити, плазматични клетки и фибробласти в порталното пространство и между хепатоцитите, последствие настъпва фиброза и склероза на органа с изразена функционална недостатъчност. В изхода на дифузното продуктивно възпаление обикновено настъпва фиброза и склероза на органа, с изразена в различна степен функционална недостатъчност.

Грануломатозното продуктивно възпаление се характеризира с образуване на огнищни клетъчни струпвания или грануломи възникнали като резултат на пролиферация и трансформация на клетки с фагоцитарна способност. На мястото на внедряване на причинителя в тъканта се формира огнище, където се натрупват неутрофилни левкоцити и моноцити, като последните се трансформират в макрофаги с цел фагоцитоза на причинителя.
След като макрофагите се подредят плътно около причинителя се формира зрял гранулом, които по нататък се трансформират в епителоидни макрофаги, които агрегират и образуват епителоидноклетъчен гранулом. Обикновено в периферната част на гранулома се формира вал от левкоцити примесени с плазматични клетки. В централната част на гранулома има некроза.

От сливането на макрофагите или на епителоидните клетки в гранулома се включват и различните типове гигантски клетки. В периферията на гранулома обикновено се оформя пояс от лимфоцити, понякога примесени с повече или по-малко плазматични клетки. Най-периферно, около по-стари грануломи, се образува вал от богата на колаген съединителна тъкан. В редица случаи, централно в гранулома има и некроза. Количеството на пролифериралите съдове в различните грануломи варира. Диаметърът на възелчетата не надвишава 1-2 милиметра, дори по-често те се откриват само при микроскопиране.

С отстраняването на патогенния агент, който поддържа хронично продуктивно възпаление, грануломите, както и дифузната продуктивна реакция, постепенно обедняват на клетки и се заместват от фиброзна тъкан. Лимфоцитите, плазматичните клетки, макрофагите и други елементи се разрушават. Накрая в мястото на продуктивната реакция се вижда разраснала плътна, сиво-белезникава колагенна тъкан, с или без хиалинизация и оформяне на цикатрикс.

Тази тъкан е функционално непълноценна и може да обуслови възникване на нарушения в съответния орган или тъкан. Ако хронично продуктивно възпаление се развива в органи и тъкани с богати регенераторни възможности, би могло, при определени условия, да премине, без да остави дефекти.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова