Профилактика за рак на шийката на матката

[lwptoc depth=“2″]

Профилактика за рак на шийката на матката

Ракът на маточната шийка е честа причина за смъртност сред жените в световен мащаб. В 99,7% от случаите причина за цервикалният карцином е инфекция с високорискови типове на човешки папиломен вирус (HPV). Инфекцията с HPV е често полово предавано заболяване, като във възрастта между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60 %. Повечето сексуално активни жени са изложени на HPV инфекция поне веднъж през живота си. В повечето случаи инфекцията е преходна и регресира спонтанно, тъй като вирусът се очиства от имунната система.
В около 20% от жените обаче, инфекцията персистира, което може да доведе до развитието на лезии на маточната шийка или до рак. При оптимален скрининг, честотата на болестта е 2-3 на 100 000. HPV тип 16 и 18 предизвикват около 70 % от рака на маточната шийка и 50-60 % от цервикалните интраепителни неоплазии (CIN) стадий 2 и 3.
Въпреки, че обикновено HPV-инфекцията е безсимптомна, като резултат се установяват тъканни промени – CIN 1, 2 и 3 на базата на увеличаваща се степен на анормалност в цервикалния епител. Потенциалът на високорисковите HPV да предизвикат злокачествени изменения в клетките се определя от вирусните онкопротеини Е6/Е7. Редица клинични проучвания безспорно са доказали, че вирусните Е6/Е7 онкопротеини стартират процеса на злокачествено изменение на клетките преди появата на морфологични изменения, видими при цитологичното изследване.
Това им отрежда роля на маркери за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната шийка. Навременното откриване на HPV инфекцията, особено определянето на специфичният генотип на HPV вируса и детекцията на вирусните Е6/Е7 онкопротеини, както и доказване на свръхекспресията на протеина p16 INK4a, е важно за определяне режима на проследяване на пациентите и позволява по-прецизното дефиниране на тези с повишен риск от развитие на рак на маточната шийка и терапевтичното поведение. На всяка жена могат да се направят следните изследвания :

  • Цитонамазката (РAP тест) стандартна скринингова процедура.
  • Течна цитология – метод, позволяващ по-надеждно съхранение на клетките при транспортирането им до лабораторията, както и по-равномерното им разпределяне върху микроскопсото стъклото без припокриване.
  • Тест за носителство на високорискови HPV – извършва се чрез откриване на вирусната ДНК с високоспецифични и високочувтсвителни методи в клетки от лигавицата на шийката на матката. Скрининговото изследване дава отговор за наличие или отсъствие на някой от 14 високорискви типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 59, 59, 66, 70) без да се конкретизира типа на вируса.
  •  Тестът за генотипиране– показва наличие или отсъствие на някой от 12 високорискови типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 59, 59, 66), като дава резултат положителен/отрицателен за всеки отделен тип.
  • Тест за определяне на вирусните Е6/Е7 онкопротеини – Нов вискоспециализиран метод на изследване, който позволява да се определи дали в засегнатите от HPV вируса клетки от лигавицата на маточната шийка се откриват вирусните Е6/Е7 онкопротеини – маркери за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната шийка. Тестът определя наличие или отсъствие на вирусните Е6/Е7 онкопротеини от петте най-високорискови HPV 16, 18, 31, 33 и 45 (открити в 80% от случаите на рак на маточната шийка.
  • Комплексно изследване –течна цитология, HPV генотипиране и определяне на Е6/Е7 онкопротеини на човешкия папилома вирус. Така с едно пробовземане могат да се извършат и трите изследвания, което е по-малко инвазивно за пациентката. Материалът за изследване се взема от канала на шийката на матката с цервикална четка. Формата на четката и материалът, от който е изработена спомагат за внимателното и надеждно отделяне на достатъчно клетки от лигавицата на маточната шийка, както от нейното каналче, така и от външната й част.
    След това четчицата се поставя в контейнер, който съдържа течна транспортна среда, чийто състав спомага за по-доброто съхранение на клетките – тяхната цялост и морфология. След пробовземането част от материала се нанася на микроскопско стъкло чрез специална система за центрофугиране и се обработва за цитологично изследване, а другата част се използва за вирусологичния анализ.
  • Хистологичен тест за откриване на p16 INK4a антиген – имунохистохимичен тест за откриване на p16 INK4a антиген върху тъканни участъци от биопсии на маточната шийка Имунохистохимичният кит се базира на използване на мише или заешко моноклонално антитяло, насочено срещу човешки протеин p16 INK4a-клетъчен протеин, участващ в контрола на клетъчния цикъл.Свръхекспресията на p16 се открива, когато постоянната инфекция с човешки папилома вирус предизвиква онкогенни трансформации на клетките в цервикса.

Съществуват множество изследвания съобщаващи, че свръх експресията на p16 INK4a протеин се наблюдава в много висок процент на случаи от висок клас на преканцерозна дисплазия на маточната шийка (т.е. 80 -100%) на CIN2 лезии и на практика всички CIN3 лезии и инвазивни ракови заболявания. Демонстрирани са нискогрупови цервикални интраепителни лезии (CIN1), където свръхекспресията на p16 INK4a е около 30 до 60% .

Диагностичната интерпретация на оцветените тъканни срези е обект на съществени несъответствия между патолози и разлики в хистопатологичната интерпретация.Съществува риск от неточна диагноза . Това може да доведе до неподходящо поведение към пациента т.е. свръхлечение на здрави жени или недостатъчно (неподходящо) лечение на жени с висок клас диспластични лезии.
С добавянето на препарати имунохистохимично оцветени за p16 INK4a протеин към конвенционалните препарати, от един и същ тъканен образец на маточната шийка, точността на диагностичната процедура се подобрява значително.
Маркерът p16 INK4a се използва като помощно средство за увеличаване на точността в диагностиката на високостепенна цервикална интраепителна неоплазия и цервикален карцином. За да се изследва пробата трябва да се приготвят тъканни срези с дебелина 3-4 микрона от парафиновото блокче на биопсията, като материaлът е фиксиран от 6 до 48 часа в 10% неутрален буфериран формалин(NBF). Хистопатологично може да се изследва и материал от щипковата биопсия.