Прогастрин освобождаващ пептид (Pro-GRP)

[lwptoc depth=“2″]

Прогастрин освобождаващ пептид (Pro-GRP)

LOINC 2329-1
Кратко наименование pro GRP
Пълно наименование на теста Туморен маркер Прогастрин освобождаващ пептид (Pro-GRP)
Мерни единици pg/ml
Методика електрохемилуминисцентен (ECLIA)
Други имена pro GRP
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности < 66.3 pg/ml

Какво е Прогастрин освобождаващ пептид (Pro-GRP)?

Производството и освобождаването на гастрин и гастрин-освобождаващ пептид(GRP) в циркулацията е свързано с APUD системата. Тя се състои се от клетки разпръснати поединично или на малки групи в лигавицата на стомаха, червата и панкреаса. Тези клетки могат да продуцират хормони, които действат върху различни таргетни клетки – жлезни, съдови, гладкомускулни, неврони и други, локализирани предимно в храносмилателната система.

GRP се експресира в гастроинтестиналния тракт, клетките на нервната система, нервоендокринните белодробни клетки на фетуса, белодробните фибробласти и невроендокринните клетки на възрастните. GRP се доказва и в туморни клетки с различен органен произход: в 74% от случаите с дребноклетъчен карцином на белия дроб (SCLC), 62% от случаите с рак на дебелото черво, 60% с простатен рак, 59% с панкреасен аденокарцином, 42% с белодробен карциноид и 39% с рак на гърдата.
Като повечето пептидни хормони GRP се синтезира като биологично неактивен прохормон pre-Pro-GRP, който с участието на няколко ензима се превръща в два крайни продукта: биологичноактивния GRP(1-27) и фрагмента ProGRP(31-98), в еквимоларни количества. Поради краткия плазмен полуживот на GRP (2 минути) за диагностични цели се използва определянето на фрагмента Pro-GRP.

Защо и кога се изследва Прогастрин освобождаващ пептид (Pro-GRP)?

Белодробният карцином е един от най-често срещаните малигнени тумори в света и показва тендиция за увеличаване броя на новооткритите и смъртни случаи. Причините за появата му са: тютюнопушене и генетичните фактори, свързани с полиморфизма на гените, отговарящи за метаболизма на карциногените в цигарения дим. Два са типовете белодробен карцином:

 • недребноклетъчен карцином (NSCLC) с хистологични подтипове: аденокарцином (40%), плоскоклетъчен карцином (30%) и едроклетъчен карцином (10%)
 • дребноклетъчен карцином (SCLC; 13–20%), с голяма агресивност и тенденция за метастазиране

Произходът на клетките при SCLC е невроендокринен (АPUD система). Характерно за тях е захващането на биогенни амини и декарбоксилирането им, което усилва синтеза на АDH (антидиуретичен хормон) и АCTH (адренокортикотропен хормон). Увеличава се експресията на невропептиди като калцитонин, хромогранин А (CgA), синаптофизин, неврон-специфична енолаза (NSE), гастрин-освобождаващ пептид (GRP) и инсулинов растежен фактор 1 (IGF1). ProGRP е специфичен маркер на избор при SCLC.

Според Takada et al. диагностичната чувствителност на Pro GRP при пациенти с SCLC, сравнена с тази на NSE e по-голяма: 62.4% срещу 33.3%, а според Niho et al. 86% срещу 53%. Важно предимство на ProGRP е, че за разлика от NSE не се влияе от хемолиза. Комбинацията от биомаркери подпомага правилното класифициране на белодробния карцином.

 

 • Нивата на ProGRP показват корелация със стадия на дребноклетъчния карцином
 • ProGRP е надежден маркер за мониториране на терапията при SCLC и ранно откриване на рецидив
 • Рискът от метастазиране при пациенти с нива на ProGRP >46 pg/mL е 12.5 пъти по-висок от този при пациенти с нормални стойности
 • Пациенти в ремисия, но с увеличени нива на Pro-GRP след 4 цикъла на химиотерапия , трябва да се подложат на още 2 цикъла за нормализиране на стойностите и елиминиране на остатъчните туморни клетки
 • 50% намаление в нивата ProGRP след лечение е прогностичен фактор за 2-год. преживяемост
 • Увеличени нива на ProGRP преди профилактично краниално лъчелечение (PCI), след химиотерапия са съмнителни за наличие на остатъчен тумор
 • Nisman et al. смятат, че оптималната cut off стойност за ProGRP, която диференцира SCLC и NSCLC, както и преживяемостта след лечение, е 140 pg/mL. Cut off за ProGRP, която разграничава доброкачествените заболявания от злокачествените е 80 pg/ml

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Кръв за този тест се взима сутрин на градно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишени нива на Pro-GRP могат да се наблюдават при:

 • Деца до 2 години, поради стимулирането на клетъчния растеж от GRP
 • Тютюнопушене
 • Затлъстяване
 • Напреднала възраст (предимно при жени)
 • Нарушение в бъбречната функция – може да доведе до значимо увеличение на маркера и затова се препоръчва изследване на креатинин заедно с Pro-GRP
 • Други белодробни заболявания: пневмонии, туберкулоза, ХОББ, астма, автоимунни белодробни болести
 • Пациенти с гастроинтестинални заболявания, остър хепатит
 • Пациенти с други небелодробни тумори: рак на гърда, гинекологични тумори, левкемии, невроендокринни тумори, карциноиди, медуларен тиреоиден карцином, бъбречни, чернодробни, панкреасни, гастроинтестинални, мезотелиоми, рак на простата

Информация за лекари

Информация за партьори