Пълна кръвна картина

Пълна кръвна картина

Какво е Пълна кръвна картина?

Въпреки, че това понятие е широко разпространено, по-правилно е да се използва само понятието „кръвна картина“, т.к. броят на показателите, които се изследват зависи от методичните и апартни възможности на конкретната клинична лаборатория. Кръвна картина с 22 показателя.
Изследването обхваща изброяване на кръвните клетки (левкоцити, еритроцити, тромбоцити), диференциално броене на левкоцитите в процент и абсолютен брой, определяне на концентрацията на хемоглобин, хематокрит, математически показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвната картина не са специфични за дадено болестно състояние. Променят се при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други.

Левкоцити (WBC)

Върху броя на левкоцитите оказват влияние възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Показват и денонощни колебания.

 • Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Физиологично броят на левкоцитите при новородени е повишен и започва да спада към втория ден след раждането
 • Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други
Параметър Стойност
Loinc 6690-2
Мерни единици g/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – 7мес. 5,0-21,0
7мес. – 5год. 5,50-15,50
5год. – 11год. 4,50-13,50
11 год. – 15год. 4,50-11,00
15 год. – ∞ 3,50-10,50

Лимфоцити (LYM)

 • Повишение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при вирусни заболявания, инфекциозна мононуклеоза, оздравителна фаза на остри бактериални инфекции, лимфаденити, хронични лимфолевкози и други. Физиологично повишение има при малки деца до 4 години
 • Намаление на лимфоцитите (лимфопения) се наблюдава при остра фаза на бактериални инфекции, лечениe с цитостатици, кортизол, лъчелечение и други
Параметър Стойност
Loinc 736-9
Мерни единици %
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-7 дни 25,0-40,0
7 дни-4 години 50,0-70,0
4 години- ∞ 20,0-48,0

Неутрофилни гранулоцити(Neu)

 • Увеличен брой неутрофили се наблюдава при остри инфекциозни заболявания, възпалителни процеси, гнойни процеси, интоксикации, остра хемолиза и други
 • Намален брой неутрофили (неутропения) се наблюдава при вирусни заболявания, химични увреждания, лекарствени интоксикации, лъчеви въздействия и други
Параметър Стойност
Loinc 770-8
Мерни единици %
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-7 дни 32,0-62,0
7 дни-4 години 20,0-45,0
4 години- ∞ 40,0-70,0

Еозинофилни гранулоцити (ЕОS)

 • Увеличават се при алергии, паразитози, колагенози, кожни заболявания и други
 • Намаляват при инфекции, стрес, болест на Cushing
Параметър Стойност
Loinc 713-8
Мерни единици %
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-6 години 0,0-5,0
6 години- ∞ 0,0-6,5

Базофилни гранулоцити (Baso)

 • Могат да са увеличени при някои миелопролиферативни заболявания, алергии, микседем и други
 • Намаляват при хипертиреоидизъм, лечение с глюкокортикоиди, след химиотерапия
Параметър Стойност
Loinc 706-2
Мерни единици %
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-4 години 0,0-1,0
4 години- ∞ 0,0-2,0

Моноцити (MO)

 • Повишение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при хронични възпалителни заболявания, инфекциозна мононуклеоза и други
 • Намаление на моноцитите (моноцитопения) се среща рядко
Параметър Стойност
Loinc 5905-5
Мерни единици %
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – ∞ 1,0-11,0

Еритроцити (RBC)

До голяма степен броят им зависи от пол, възраст, надморска височина и други.

 • Намалението на еритроцитите е характерен белег за анемиите
 • Патологично увеличение на еритроцитите се наблюдава като първично състояние при заболяването еритремия и вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, голяма загуба на течности и други. Физиологично увеличение на еритроцитите се наблюдава при новородени и при голяма надморска височина
Параметър Стойност
Loinc 789-8
Мерни единици x10^12/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-14 дни 3,6-6,6
14 дни-2 месеца 3,0-5,9
2 месеца-1 година 2,7-4,9
1 година-13 години 3,7-5,3
13 години-18 години 4,1-5,5 4,5-5,5 4,1-5,1
4 години- ∞ 3,7-5,9 4,4-5,9 3,7-5,3

Хемоглобин (HGB)

Нивото му зависи от пол, възраст, надморска височина и други.

Концентрацията му в кръвта е ниска при анемии. Повишава се успоредно с броя на еритроцитите при заболяването еритремия. Като вторично състояние концентрацията на хемоглобина може да се повиши при “белодробно сърце“, вследствие хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други.

Параметър Стойност
Loinc 718-7
Мерни единици g/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-1 ден 160-240
1 ден-14 дни 127-187
14 дни-2 месеца 90-166
2 месеца -1 година 90-140
1 година – 5 години 105-131
5 год. – 10 год. 111-143
10 год. – 15 год. 118-150
15 год. – 18 год. 128-168
18 год. – ∞ 120-180 135-180 120-160

Хематокрит (HCT)

Дава информация за обемното участие на кръвните клетки (предимно еритроцити) в общия обем кръв. Намалява при анемии, повишава се при състояния, протичащи с увеличение на еритроцитите.

Параметър Стойност
Loinc 4544-3
Мерни единици L/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-8 дни 0,380-0,700
8 дни-21 дни 0,380-0,600
21 дни – 14 год. 0,300-0,440
14 год. – 18 год. 0,350-0,490 0,380-0,490 0,350-0,430
18 год. – ∞ 0,360-0,530 0,400-0,530 0,360-0,480

Среден обем на еритроцитите (MCV)

Намален е при някои видове анемии, напр. желязодефицитната анемия, а увеличен при други, напр. пернициозна анемия.

Параметър Стойност
Loinc 787-2
Мерни единици fL
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-14 дни 92.0-135.0
12 дни-2 месеца 81,0-128,0
2 месеца – 6 месеца 77,0-113,0
6 месеца – 1 год. 73,0-109,0
1 год. – 4 год. 73,0-102,0
4 год. – 18 год. 77,0-92,0
18 год. – ∞ 80,0-96,0

Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита (MCH)

Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцитите. Има значение за оценяване на анемичните състояния. Препоръчително е резултатите от МСН да се тълкуват съвместно с тези на MCV.

Параметър Стойност
Loinc 785-6
Мерни единици pg
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-14 дни 29,0-41,0
14 дни – 6 месеца 23,0-38,0
6 месеца – 4 год. 21,0-33,0
4 год. – 18 год. 25,0-32,0
18 год. – ∞ 27,0-33,0

Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)

Показва средната концентрация на хемоглобин в даден обем от еритроцити. От значение е при анемични състояния: намаление се нблюдава при хипохромни анемии, а увеличение при микросфероцитоза и други.

Параметър Стойност
Loinc 786-4
Мерни единици g/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-2 дни 310-350
2 дни-14 дни 240-360
14 дни – 1 год. 250-340
1 год. – 4 год. 260-340
4 год. – 18 год. 320-360
18 год. – ∞ 300-360

Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)

Увеличението е количествена мярка за анизоцитоза на еритроцитите (наличие на еритроцити с различна големина, която е извън физиологично допустимите граници). RDW под долна референтна граница не съдържа информация.

Параметър Стойност
Loinc 788-0
Мерни единици %
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-4 дни 15,8-18,2
4 дни-2 месеца 14,2-17,6
2 месеца – 18 год. 12,8-15,5
18 год. – ∞ 11,2-14,7 11,5-14,5 11,2-14,7

Тромбоцити (PLT)

Наричат се още кръвни плочици. Първична тромбоцитопения (намален брой) се наблюдава при болестта на Верлхоф. Вторична тромбоцитопения – при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други. Тромбоцитозата (повишен брой) също бива първична (резултат от увреждане на стволовата клетка) и вторична – при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия (отстраняване на далака) и други.

Параметър Стойност
Loinc 777-3
Мерни единици x10^9/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – 1 год. 140-666
1 год. – 6 год. 140-509
6 год. – 15 год. 140-440
15 год. – ∞ 130-140

Среден обем на тромбоцитите (MPV)

 • Намалние на MPV, заедно с намален брой на тромбоцитите, се среща при апластична анемия, мегалобластна анемия, химиотерапия, остра левкемия, лупус и др. При ремисия или оздравяване MPV се увеличава преди да се покачи броя на тромбоцитите
 • MPV e увеличен при вродените тромбоцитопении, които се характеризират с гигантски тромбоцити. Увеличен MPV може да има и при реактивни тромбоцитози – например инфекции, ревматоиден артрит, следоперативно и други
 • MPV в референтни граници при пациент с тромбоцитопения означава нарушена тромбоцитопоеза
Параметър Стойност
Loinc 32623-1
Мерни единици fL
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0-1 месец 7,8-10,5
1 месец – 18 год. 7,2-11,0
18 год. – ∞ 6,1-12,5 6,1-11,5 6,3-12,5

Обемното участие на тромбоцитите (PCT)

PCT – Обемното участие на тромбоцитите в общия обем кръв (аналогично на хематокрита).

Параметър Стойност
Loinc 51637-7
Мерни единици ml/L
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – ∞ 1.0-4.5

Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)

Резултатите от PDW трябва да се тълкуват заедно с данните за MPV.

Параметър Стойност
Loinc 32207-3
Мерни единици fL
Материал EDTA

Референтни стойности

Възраст М/Ж М Ж
0 – ∞ 8.0-23.0