Реакции на свръхчувствителност

Реакции на свръхчувствителност

Какво са реакции на свръхчувствителност?

Имунната система е неразделна част от човешката защита срещу болести, но нормално защитните имунни механизми понякога могат да причинят вредни реакции в организма. Такива реакции са известни като реакции на свръхчувствителност, а проучването им се нарича имунопатология. Традиционната класификация за реакции на свръхчувствителност е тази на Gell и Coombs и понастоящем е най-известната класификационна система. Той разделя реакциите на свръхчувствителност към следните 4 типа:

Класификационна система,която разделя реакциите на свръхчувствителност

 • Реакции тип I (тоест непосредствени реакции на свръхчувствителност) – включват имуноглобулин Е (IgE)-медиирано освобождаване на хистамин и други медиатори от мастоцити и базофили.Примерите включват анафилаксия и алергичен риноконюнктивит

 

 • Реакции от тип II (тоест цитотоксични реакции на свръхчувствителност) – включват имуноглобулин G или имуноглобулин М антитела, свързани с антигени на клетъчната повърхност, с последващо фиксиране на комплемента. Пример за това е лекарствено- индуцирана хемолитична анемия

 

 • Реакции от тип III (тоест имунни комплексни реакции) – включват циркулиращи имунни комплекси антиген-антитяло, които се отлагат в посткапилярни венули, с последващо фиксиране на комплемента. Пример за това е серумната болест

 

 • Реакции тип IV (тоест забавени реакции на свръхчувствителност, клетъчно-медииран имунитет) – те се медиират от Т-клетки, а не от антитела. Пример за това е контактен дерматит от отровен бръшлян или алергия към никел

Някои автори вярват, че тази класификационна система може да е твърде обща и да бъде в полза на по-новата класификационна система, предложена от Sell и сътрудници.

Тази система разделя имунопатологичните отговори на следните 7 категории:

 

 • Реакции на инактивиране/активиране на антитела
 • Цитотоксични или цитолитични антитела
 • Реакции на имунния комплекс
 • Алергични реакции
 • Т-клетъчни цитотоксични реакции
 • Забавени реакции на свръхчувствителност
 • Грануломатозни реакции

Тази система отчита факта, че множество компоненти на имунната система могат да бъдат включени в различни видове реакции на свръхчувствителност. Например, Т клетките играят важна роля в патофизиологията на алергичните реакции. В допълнение, терминът „непосредствена свръхчувствителност“ е донякъде погрешен термин, тъй като не отчита реакцията в късната фаза или хроничното алергично възпаление, което често се случва при тези типове реакции.

Алергичните реакции се проявяват клинично като анафилаксия, алергична астма, уртикария, ангиоедем, алергичен ринит, някои видове лекарствени реакции и атопичен дерматит. Тези реакции обикновено са медиирани от IgE, което ги отличава от не-IgE- медиирани (преди това наричани анафилактоидни) реакции, които включват IgE-независима мастоцитна и базофилна дегранулация. Такива реакции могат да бъдат причинени от йодирано радиоактивно багрило, опиати или ванкомицин и изглеждат клинично подобни на уртикария или дори анафилаксия.

Пациентите склонни към IgE-медиирани алергични реакции се считат за атопични. Атопията е генетичното предразположение да се правят IgE антитела в отговор на експозицията на алергени.

Алергичният имунен отговор се характеризира с редица клетъчни и молекулярни взаимодействия. Алергени се поемат през дихателния или смилателния тракт или кожата чрез дендритни клетки, В клетки или макрофаги. След фагоцитози и обработка, фрагменти от алергени се представят на алерген-специфичните Т-клетки. Чрез този процес се индуцират алерген-реактивни Т клетки, които са предимно от типа Th2 и които секретират цитокините IL-4, IL-5 и IL-10. Обратно, по време на нормален имунен отговор към бактериални или вирусни алергени се индуцират Т-клетки от типа Th1, които продуцират IFN гама и IL-2, но не и Th2 цитокини. Директният контакт на Th2 клетките с В-клетките води до активиране на В-клетките. Th2 цитокинът IL-4 инструктира В клетките да преминат от IgM към продукцията на IgE антитяло. IgE антителата играят централна роля в индукцията на алергични заболявания. IgE антителата се поемат от базофили и мастоцити по силата на високо-афинитетни рецептори за IgE върху тези клетки.

Конфронтацията на алерген води до активирането на такива IgE-сенсибилизирани клетки, което води до освобождаването на различни медиатори като хистамин, левкотриени и простагландини. Заедно, те предизвикват клиничните прояви на алергични реакции. Последните открития показват, че мастоцитите (и базофилите) от атопичната тъкан са способни да продуцират цитокини като IL-4 и по този начин могат да индуцират продукция на IgE антитяло. IL-5, генериран от алерген-реактивни Th2 клетки, привлича и активира еозинофилите, които са отговорни за разрушаването на тъканите при алергична астма.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова