Рентгенова снимка на бял дроб

Рентгенова снимка (рентгенография) на бял дроб

Рентгенографията е диагностичен метод, използващ рентгеновите лъчи за изобразяване на различни структури на човешкото тяло върху фотографска плака с цел диагностика и проследяване на заболяването (клинични цели) или с цел провеждане на научни изследвания.

А – нормална рентгенова снимка на бял дроб
Б – на рентгенографията ясно личи дясна лобарна пневмония

Кога е необходима направата на рентгенова снимка

Рентгенографията е основен метод за диагностиката на повечето заболявания на гръдния кош. Голямата разлика между плътностите на изпълнения с въздух бял дроб и тази на съдовете и бронхиалните стени дава възможност за преценка както на нормалната анатомия на органите и структурите, изграждащи гръдния кош, така и на разпространението и типа на патологичните изменения.

За да се интерпретира правилно снимката, трябва да се прецени възрастта на пациента, неговата позиция, ротация на тялото, фазата на дишане, в която е изпълнена графията и техническите й параметри. Рентгенографията дава възможност за оценка на всички структу­ри, изграждащи гръдната клетка (кости и меки тъка­ни, съдови и медиастинални структури, белодробен паренхим, плеври и диафрагми). След техния анализ е необходимо съсредоточаване към определен тип болестни процеси, съобразени с първоначалната клинична диагноза.

Как се извършва рентгенография на бял дроб

Златен стандарт за изследване на белия дроб включва задължителното и едновременно изпълнение на лицева рентгенография в право или седнало положение и лява профилна рентгенография при разстояние фокус-филм от 150см. Допълнителните коси и прицелни рентгенографии дават възможност за отхвърляне или потвърждаване на наличието на суспектни патологични процеси.

Рентгенографиите в легнало положение на паци­ента имат съществена роля при тежко болни. Най-често те се извършват в условията на спешност при леглото с подвижна рентгенова апаратура.

Предимства на рентгенографията на БД

Относително ниската себестойност, възможността за повторяемост при запазване на условията за изпълнение и малкото лъчево натоварване, определят регулярното използване на конвенционалното рент­геново изследване при диагностициране и проследя­ване хода на заболяването. Серийните рептгенографии в много случаи са напълно достатъчни за поставянето на правилната диагноза.

Недостатъци на конвенционалната рентгенография

Кон­венционалното рентгеново изследване има и своите добре познати недостатъци – рентгенографската на­ходка може да е нормална при патологоанатомично доказан субстрат; образите са суперпонирани, което довежда до неправилна интерпретация на комплекс­ните структури; корелацията с клиничните и функ­ционалните параметри е слаба.