Рецептори млечна жлеза

[lwptoc depth=“2″]

Рецептори млечна жлеза

Включените в този диагностичен панел тестове се изработват чрез последно поколение автоматизирана система за определяне на туморни маркери, както и за валидиране на HER2 генния статус при рак на млечната жлеза.Изследват се следните маркери:

  • Естроген рецептор ( ER)
  • Прогестерон рецептор (PR)
  • HER2 рецептори (HER2 IHC)

Ако е поставена диагноза „рак на гърдата“, хирургът, извършил операцията, трябва да назначи тест за HER2. Тестовете за HER2 помагат на лекарите да диагностицират много по-точно рака на гърдата и да идентифицират случаите с по-агресивен тип. Тест, който е HER2 позитивен, налага няколко важни извода:

  • висок е рискът за бързо метастазиране на рака на гърдата
  • определя вида на цялостното лечение
  • определя необходимостта от специфично противораково лечение, насочено към HER2 рецептора

Важната роля на този фактор изисква HER2 статусът при раковото болни да се установи задължително още при поставяне на първоначалната диагноза. Позитивен HER2 тест показва, че раковите клетки на пациента произвеждат твърде много HER2 протеин. Промяна в гените, които са отговорни за производството на протеина HER2, причинява неговото увеличаване.
Друго важно изследване на раковата тъкан е определяне на наличието на естрогенови (ER) и прогестеронови рецептори (PR). Рецепторите са структури намиращи с в клетките, за които хормоните се залавят и по този начин упражняват въздействието си. Естрогена и прогестерона са женски полови хормони. Рецептори за тях има в здравите клетки на млечната жлеза. В 2/3 от случаите раковите клетки също имат поне един от тези рецептори. Тези хормони играят важна роля за растежа на туморните клетки.
Жени с положителен рецепторен статус на раковите клетки отговарят по-добре на хормонално лечение. Определянето на Her 2 генния статус в тъканни проби от парафиново блокче по метода : сребърна ин ситу хибридизация ( SISH) също е с важна диагностична и терапевтична стойност.Наложително е ,когато резултатът от имунохистохимичното изследване на HER 2 е двусмислен(2+). SISH изследването чрез INFORM HER2 Dual ISH дава сигурна информация ,дали HER 2 статусът е позитивен или негативен.Това е важно за определяне най- добрите варианти за лечение на пациентите с рак на гърдата.