Сцинтиграфия

[lwptoc depth=“1″]

Сцинтиграфия – метод на диагностика в нуклеарната медицина

Нуклеарната медицина е медицинско направление, при което с помощта на радиоактивни изотопи (радионуклиди) се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия. Сцинтиграфията се извършва с диагностична цел.

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

Метод на нуклеарната медицина

В основата на метода стои радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на радиофармацевтици в тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радионуклид и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични ограни или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори.

Това уникално свойство позволява на нуклеарната медицина да диагностицира или лекува заболявания въз основа на изменената клетъчна функция и физиология.

Основни принципи на сцинтиграфията и нуклеарната медицина

Както вече споменахме, радиофармацевтикът се въвежда в човешкия организъм, а след това се натрупва селективно в изследваните органи. Изобразяването на това явление се нарича сцинтиграфия. Тя показва степента и скоростта на натрупване, елиминиране на радиофармацевтика, както и разпределението му в органите. По тези данни лекарят вече може да съди за функционално-метаболитната активност на изследваните структури на тялото.

В нуклеарната медицина радиофармацевтиците се приемат вътрешно, например интравенозно или през устата. След това външни детектори (гама камери) улавят излъчваната радиация от радиофармацевтиците и на екран се формира образ, който се нарича сцинтиграма. Този процес се различава значително от диагностиката с рентгенови лъчи, където външна радиация се предава на тялото, за да се формира изображение. Сцинтиграфията е обикновено свързана с по-ниско лъчево натоварване от рентгеновата диагностика.

Сцинтиграфията може да бъде проведена с планарна гама камера, където се получава двуизмерен образ на изследвания орган, или с томографска гама камера, където образът е триизмерен.

Предимства на сцинтиграфията

Съществуват голям брой предимства на този вид образна диагностика:

 • Сцинтиграфското изследване улавя патологичните промени във възможно най-ранен стадий.
 • То създава предпоставки за точна и обективна количествена обработка на получената диагностична информация.
 • Получава се целотелесно и локализирано изображение на заболяването.
 • Радиационното натоварване обикновено е по-малко от това при ренгенография и и в пъти от при компютърна томография. Съществуват обаче някои сцинтиграфски изследвания на малък таз, които надвишават радиационната доза на рутинното сканиране с компютърен томограф.

Кога се прави сцинтиграфия?

Изследванията в нуклеарната медицина се различават в голяма степен от повечето други изследвания в образната диагностика. Докато сцинтиграфията дава информация за физиологичната функция на органа, който се изследва, компютърната томография и магнитният резонанс дават анатомични образи на изследваните структури.

Изобразяващите методи в нуклеарната медицина са най-често органо- или тъканноспецифични, т.е. изследванията са специфични за белите дробове, сърцето, костите, мозъка и др. Въпреки това нуклеарната медицина дава възможност да се правят образи на цялото тяло въз основа на афенитета на определен радиофармацевтик към специфични клетъчни рецептори.

Сцинтиграфия се прави най-често за диагностика на доброкачествени и злокачествени заболявания на:

 • белите дробове
 • скелета
 • отделителната система
 • ендокринната система
 • хепато-билиарната система
 • на някои екзокринни жлези

Най-честите сцинтиграфски изследвания са:

 • сцинтиграфия на кости
 • целотелесна сцинтиграфия на скелета
 • динамична сцинтиграфия на бъбреци
 • статична сцинтиграфия на бъбреци
 • сцинтиграфия на щитовидната жлеза
 • сцинтиграфия на хранопровод и стомах
 • сцинтиграфия на слюнчени жлези
 • сцинтиграфия на тестиси
 • сцинтиграфско изследване на везикоуретарен рефлукс
 • сцинтиграфия на черен дроб
 • екскреторна хепатобилеарна сцинтиграфия
 • динамична сцинтиграфия с MIBI при някои туморни заболявания на млечната жлеза, паращитовидните жлези и други