Позитронно емисионна компютърна томография (PET-CT)

[lwptoc depth=“1″]

Позитронно емисионна компютърна томография (PET-CT)

Позитронно емисионната томография (РЕТ) е утвърден метод в нуклеарната медицина с широко приложение в съвременната онкология, позволяващ изследването на функцията и метаболизма на тъканите.

Това позволява ранна оценка и диагностика на състоянието на организма, много преди появата на анатомични изменения в даден орган. Като всяко нуклеарно-медицинско изследване методът е свързан с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал – радиофармацевтик.

При комбинация на PET с компютърна томография (скенер) се получава един изцяло нов и съвремен метод за диагностика, наречен позитронно емисионна компютърна томография (РЕТ/СТ). По този начин се получават образи, които са триизмерни и могат до бъдат както на отделни телесни структури, така и на цялото тяло.

Къде се използва PET

Позитронно емисионната томография се използва най-вече в онкологията за диагностика на ракови заболявания – откриване, оценка и стадиране на първичния тумор, следене за рецидиви, метастази, оценка на провеждането лечение и др.

Освен в онкологията, методът се използва, макар и по-ограничено, в неврологията при епилепсия (откриване на епилептичното огнище) и Алцхаймер (ранна диагноза) и в кардиологията след инфаркт на миокарда.

Къде може да бъде открит PET/CT

  • МБАЛ ”Света Марина” – Варна
  • УМБАЛ Александровска – София