Имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM

[lwptoc depth=“2″]

Имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM

LOINC
Кратко наименование имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM
Пълно наименование на теста определяне на IgM антитела срещу причинителите Toxoplasma gondii, рубеолен вирус, цитомегаловирус и херпес симплекс вирусите тип 1 и 2
Мерни единици качествен метод
Методика имуноблот, lineblot
Други имена immunoblot assay for IgG toward Toxoplasma gondii, Rubella virus, CMV, HSV-1 and HSV-2
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен; положителен

Какво е Имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM?

В лаборатория „Цибалаб“ е внедрен за рутинната диагностика иновативен тест, Line-blot(имуноблот) за доказване на специфични IgM и IgG антитела срещу патогените, включени в TORCH синдрома.Тестът е подходящ както за скрининг,така и за потвърждение. TORCH синдромът включва най-честите инфекциозни причинители, водещи до патология на бременността,в това число:Т – Toxoplasma gondii, О-other – други патогени, включващи Parvovirus В19, Treponema pallidum,VZV и др., R – Rubella virus, С – cytomegalovirus и Н – Herpes simplex virus type 1 и 2).

Какви са методите на определяне за Имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM?

 Тестът, позволява с един анализ да се изследват антитела от клас IgM или IgG срущу всички патогени едновременно, включени в TORCH синдрома.

Какво е клиничното значение и информативно съдържание за Имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM?

Инфекциозните причинители, включени в TORCH синдромът са една от основните причини за патологична бременност. При майката инфекцията може да настъпи преди или по време на бременност, като обикновено инфекциите протичат асимптомно или с лека клинична симптоматика. Инфектирането на плода се осъществява при първична или реактивирана инфекция при майката, като механизмите на заразяване на фетуса са трансплацентарно, перинатално (от вагинални секрети или кръв) или постнатално (от кърмата или други източници).
В резултат може да настъпят: забавяне на растежа, вродени малформации (засягащи редица органи и системи, в т.ч сърдечно-съдовата и нервната системи, зрение, слух и др.), спонтанен аборт, преждевременно или мъртво раждане. Рискът от развитието на първична инфекция при плода обикновено е обратно пропорционален на гестационната възраст. Така напр. най-рисково е инфектиране по време на първи триместър от бременността, като голям процент от случаите остават недиагностицирани, тъй като завършват със спонтанен аборт до 12 гестационна седмица.Когато първичната инфекция на майката настъпва през третия триместър на бременността, рискът от трансплацентарна трансмисия е много по-висок –от 75 до 80%.
За разлика от първичната инфекция, персистиращата или реактивираната инфекция не представляват толкова сериозен риск за плода. В този случай само 5 до 10% от новородените се заразяват. Рискът от интраутеринна трансмисия на CMV по време на бременност е значително по-голям при жените, които развиват първична инфекция постконцепционно, в сравнение с жените, при които има данни за инфекция (циркулиращи CMV антитела) преди забременяването. recomLine TORCH IgG Използването на рекомбинантни антигени позволява в един диагностичен тест да се получи следната информация:

  • Неномериран списъкToxo lysate- наличието или отсъствието на тези антитела определя имунния статус към Toxoplasma gondii.
  • Toxo p30 – определят времето от началото на инфекцията, като наличието им е показател за инфекция с давност повече от 3 месеца
  • Rubella WHO control-дава информация за наличие на протективен имунитет
  • Rubella lysate- наличието на тези антитела определя имунния статус към рубеолния вирус
  • CMV lysate- антителата определят имунния статус към CMV
  • CMV gB2 – наличието им е показател за инфекция с давност повече от 6-8 седмици
  • HSV-1/2 lysate – тези антителата определят имунния статус към HSV
  • HSV-2 gG2 –доказват инфекция с HSV-type 2
  • recomLine TORCH IgM:

Позволява идентифициране с една реакция на специфични IgM антитела срещу Toxoplasma gondii,Rubella, CMV,HSV 1 и 2 2. Целта на анализа е потвърждаване на положителни и нееднозначни резултати при доказване на остра инфекция с дадения патоген.

Индикации

TORCH IgG/IgM тестът се препоръчва за скрининг при жени в репродуктивна възраст преконцепционно или възможно най-рано след диагностициране на бременността,за да се установи имунният им статус и вероятно протичане на асимптомна инфекция Изследването се препоръчва при всички нееднозначни резултати, получени от други скринингови изследвания за всеки от включените в панела патогени. Тестът дава възможност за мониториране на серонегативните жени по време на бременност и съответно навременна терапия при първична инфекция на майката. Определя времето от началото на инфекцията ,като отдиференцира остра,реактивирана, прекарана или суспектна инфекция.

Материал за изследване

Препоръчва се изследване на серум, но е възможно да се използва и плазма.