Тумори от епителен произход

Тумори от епителен произход

Какво представляват туморите от епителен произход?

Туморите от епителен произход представляват, най-широко разпространена група на туморни процеси. Честотата на епителните тумори се обяснява с процеса на регенерация на епителната тъкан, при което бързо пролифериралите епителни клетки са по- чувствителни на карциногенни въздействия и лесно могат да се трансформират в туморни. Епителната тъкан запазва някои структурни белези, които се запазват и в самия тумор и по този начин по-лесно се определя епителния произход на неоплазмения процес. Най-съществените от тези структурни особености на тумори от епителен произход са:

Какво са  десмозомите?

Епителните клетки са разположени близо една до друга и са свързани помежду си с плътни междуклетъчни контакти така наречените десмозоми. Те нямат междуклетъчно вещество и контакт с капилярната мрежа. Това слепване на клетките една до друга формира повлекла или големи маси от клетки от един и същи тип и няма други междуклетъчни структури. Формирането на големи или малки струпвания от клетки под форма на гнезда или повлекла е много характерен белег за епителния произход, дори когато туморът е крайно недиференциран.

Хистогенеза

Групите от епителни клетки са обградени от съединителнотъканна строма и кръвоносни съдове, които имат поддържаща и хранеща функция. Ето защо стромата и паренхимът на епителни тумори са рязко разграничени и това е един много съществен белег за определяне на тяхната хистогенеза. Пролиферацията на епителните клетки стимулира локалното разрастване на съединителна тъкан и мрежа от кръвоносни съдове. Тази проява се определя като десмопастична реакция на туморите и е различно изразена в отделни тумори и различни участъци на един и същи тумор.
Епителните клетки на покривния и жлезист епител са отделени от останалите тъканни посредством базална мембрана. Тази структурна особеност се запазва и в епителните тумори, като при доброкачествените тя е интактна, а при злокачествените тумори е разрушена от инфилтративния растеж на туморния паренхим.

Видове епителни тумори

Туморите от епителен произход се разделят на доброкачествени и злокачествени епителни тумори. Структурната организация на епитела има определящо значение за макроскопските и хистологични прояви на туморите. Срезната повърхност на тумори от епителен произход е зърниста поради това, че групираните епителни клетки в гнезда и повлекла изпъкват спрямо съединителнотъканната строма. Тази закономерност е изразена във всички тумори, но тя е най-манифестна при бавно нарастващите доброкачествени епителни тумори. Повърхностният епител разраства под форма на папиломи, а жлезистия епител образува аденоми.
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова