Тумори на лимфните възли и хемопоетичната система

Тумори на лимфните възли и хемопоетичната система

Какво е тумор на лимфните възли и хемопоетичната система ?

Туморите на лимфните възли и хемопоетичната система са тумори, които засягат кръвта, костния мозък, лимфата и лимфната система. Тъй като тези елементи са тясно свързани както чрез кръвоносната система, така и с имунната система, заболяването, засягащо едновременно двете системи, често засяга и останалите, като миелопролиферацията и лимфопролиферацията (и по този начин левкемиите и лимфомите) са тясно свързани и често се припокриват.

Причина за появата им

Макар и нечести при солидни тумори, хромозомните транслокации са често срещана причина за тумори на лимфните възли и хемопоетичната система. Това обикновено води до различен подход при диагностициране и лечение на хематологични злокачествени заболявания.

Морфология

Туморите на лимфните възли и хемопоетичната система нямат доброкачествени варианти. Те водят началото си от различни клонове на стволовите клетки на хемопоетичната система. Друга особеност за тези тумори е, че по правило те имат системен или мултифокален характер, тъй като клетките, от които водят началото си, са пръснати във всички органи. Туморите от тази група се характеризират с едно голямо разнообразие в морфологичната им картина, както и в клиничните им прояви. Полиморфизмът е обусловен главно от степента на диференциация на туморните клетки, съответстващи на различните стадии от съзряването на нормалните клетки.

Хематологичните злокачествени заболявания могат да произтичат от двете основни клетъчни линии:

  • миелоидни
  • лимфоидни клетъчни линии

Миелоидната клетъчна линия нормално произвежда гранулоцити, еритроцити, тромбоцити, макрофаги и мастоцити. Лимфоидната клетъчна линия продуцира В-, Т-, NK- и плазмени клетки. Лимфоми, лимфоцитни левкемии и миелом са от лимфоидната линия, докато острата и хронична миелогенна левкемия, миелодиспластични синдроми и миелопролиферативни заболявания са от миелоиден произход.

Клинико-морфологичните прояви на тумори на лимфните възли и хемопоетичната система ще бъдат предмет на клиничната патология, затова тук ще се разгледа една по-обща информация от гледище на общата патология.
Туморите на лимфните възли носят общото название лимфоми. Съгласно сегашните възгледи за хистогенезата им те се разделят на две основни групи:
  • хочкинови
  • нехочкинови лимфоми
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова