Тумори на нервната система

Тумори на нервната система

Какво представляват туморите на нервната система?

Туморите на нервната система са локализирани предимно в интракраниалното и интравертебларното пространство. Класификацията на Световната здравна организация предлага система за груба хистологична класификация, при която всеки тумор е класифициран като степен I-IV според степента на злокачественост. Тази система може да осигури прогноза на пациента.
Туморите на нервната система показват голямо разнообразие по локализация. В детска възраст по-голямата част от туморите се откриват субтенториално – във вермиса на малкия мозък, в IV вентрикул или в понса и медула облонгата. При възрастни туморите по-често се наблюдават супратенториално – в голямомозъчните хемисфери на церебрума. Интравертебралните тумори се срещат предимно в млада възраст.

Патогенеза на туморите на нервната система

Патогенезата на тумори на нервната система, по-специално глиоми, основно включва промени в гените, които медиират инициирането, диференциацията и пролиферацията на туморни клетки. Тези гени кодират растежни фактори и техните рецептори, които влияят върху контрола на клетъчния цикъл, апоптоза и некроза, транскрипционни фактори и протеини, медииращи ангиогенеза и взаимодействие между туморните клетки и извънклетъчния матрикс.’
Промените, включващи онкогени (увеличаване броя на генните копия, свръхекспресия), водят до повишаване на функцията, докато инактивирането на туморни супресорни гени (делеция, транслокация) води до загуба на функция. В допълнение, епигенетичните явления, по-специално метилирането на промотора, влияят върху протеиновата експресия.
Генетичните промени в прогениторните клетки и предполагаемите глиомни стволови клетки установяват популация от клетки, които могат да бъдат резистентни към адювантни терапии и отговорни за рецидивите и прогресията на тумора. Семейните туморни синдроми са свързани с герминативни мутации. Екологичните фактори, свързани с туморната патогенеза, оказват влияние чрез индуциране на соматични мутации. Освен ролята си в патогенезата, някои генни промени повлияват отговора на адювантно лечение и биологичното поведение на туморите.
В исторически план химикалите и вирусите са подчертани като основните фактори на околната среда, допринасящи за патогенезата на тумори на нервната система. Съвсем наскоро имаше силен дебат относно потенциалната патогенетична роля на радиочестотната електромагнитна радиация, свързана с използването на мобилни телефони. Това разискване е резултат от конфликтни клинични и епидемиологични проучвания.
Въпреки че връзката между индустриални химикали и тумори на нервната система е била предложена от редица ранни епидемиологични проучвания, това не е потвърдено в по-късни проучвания и единственото доказателство за директна индукция на тумори от химикали идва от проучвания върху животни. Доказателствата за вирусно индуциране на тумори на нервната система при хората са по-убедителни и експерименталните проучвания при лабораторни животни убедително демонстрират причинно-следствена връзка между някои вируси и тумори при възприемчиви видове.
Вече е изяснено, че туморите на нервната система не произхождат от зрелите клетки, а от стволовата или от прекурсорните клетки на определена клетъчна популация. Тоест произхождат от онези клетки, които са запазили способността си да пролиферират.

Класификация на туморите на нервнатан система

Световната здравна организация е класифицирала туморите на централната нервна система в седем категории в най-новата си ревизия на своята класификационна система. Първичните тумори на нервната система обхващат приблизително 50% до 70% от вътречерепните тумори, като мнозинството от тях са тумори на невроепителните тъкани.
Невроепителните тумори допълнително се подкласифицират в туморните типове. Като цяло, децата се срещат най-често с примитивни невроектодермални тумори, нискостепенни астроцитоми и епендимоми. Тези тумори имат предпочитание към междинните местоположения. Възрастните, от друга страна, по-често се срещат с по-високостепенни астроцитоми и имат по-малко примитивни невроектодермални тумори или епендимоми.
Глиобластомът е силно клетъчен тумор с повишен ядрен и клетъчен плеоморфизъм, ендотелиална пролиферация, митотични фигури и честа некроза (фигура 1). Въпреки че некрозата е отличителен белег на този тумор, неговото присъствие не е абсолютно задължително да се определи тумор като глиобластом в класификацията на Световната здравна организация. Микроваскуларната пролиферация също е хистологична отличителна черта на тумора, тъй като е показателна за способността на този силно злокачествен тумор да създаде свое собствено кръвоснабдяване за бърз растеж и разпространение.
Анапластичните астроцитоми са по-малко клетъчни, с по-малко плеоморфизъм и митози, отколкото глиобластом и не показват некроза. Астроцитомите от II клас се състоят от доста еднаква група пролифериращи астроцити във фибриларна матрица. Те показват слаба ядрена атипия и клетъчен плеоморфизъм в сравнение с по-високостепенните астроцитоми. Митозите са рядкост и нямат некроза или микроваскуларна пролиферация. Туморите от І степен или ювенилните пилоцитични астроцитоми почти изцяло се срещат в педиатричната популация. Хистологично, те проявяват ниска клетъчност, често съдържат влакна на Розентал.
Друг набор от тумори, които обикновено предизвикват несъответствие между патолозите, са олигодендроглиоми. Олигодендроглиоми и смесени олигоастроцитоми отговарят на тумори от клас II. Анапластични олигодендроглиоми и анапластични олигоастроцитоми отговарят на тумори от клас III. Олигодендроглиомите се характеризират с еднакви кръгли клетки със свързаните деликатна капилярна васкулатура, чести калцификации и изкуствени перинуклеарни халоси около олигодендроглиомните клетки в резултат на формалиново фиксиране на тумора.
Понякога някои олигодендроглиални тумори показват достатъчно анаплазия, плеоморфизъм, митози и некроза, които биха изпълнили критериите за тумор степен IV. Тези уникални тумори имат по-добър резултат след терапията, отколкото чистите им астроцитомни контрагенти. Не съществува единен консенсус, който да подпомогне класифицирането на тези тумори като чисти олигодендроглиоми или смесени тумори, а степента на анаплазия, която представлява критерий за класифицирането им като тумори степен II или III, варира в зависимост от невропатолозите.
От детските тумори примитивните невроектодермални тумори най-често се срещат в малкия мозък и традиционно се наричат медулобластоми. Хистологично, медулобластомите се състоят от преобладаваща популация от кръгли до овални недиференцирани малки сини клетки (синьо клетъчни тумори, фигура 2). Понякога съдържат розетки на Хомер-Райт, които са структури на невробластична диференциация.
Астроцитните тумори в детската възраст са склонни да се проявят по оста на средната линия, включително малкия мозък, оптичен нерв или хипоталамични области. Епендимомите при деца обикновено се появяват в задната мускулатура, могат да се разпространяват в други области на мозъка и гръбначния стълб и да имат по-лош резултат, отколкото при възрастните, особено при по-младата възрастова група (под 3-годишна възраст).
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова