Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна