Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД, гр. Велико Търново

  1. Home
  2. »
  3. Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД, гр. Велико Търново
Contact Information
Адрес:
ул. "Бузлуджа" № 1, гр. Велико Търново 5000
Description:

Комплексен онкологичен център (КОЦ) - Велико Търново ЕООД стартира своята дейност през 1951 г. като Окръжен диспансер за онкологични заболявания за ранно диагностициране, лечение и диспансерно наблюдение на всички онкологични заболявания. Дейността на центъра се разширява, когато към него започва да функционира Стационарен блок. От 2010 година лечебното заведение е пререгистрирано като Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД.

Структура:

I. Диагностично-консултативен блок с приемно - консултативни кабинети по:

1. Онкогинекология - тук се извършват първични прегледи и се определят по-нататъшни действия, свързани с последващи хоспитализации и изследвания на пациентките. Диспансерно се наблюдават болни, които имат злокачествени тумори на женските полови органи;
2. Онкотерапевтичен кабинет;
3. Радиология - тук се оформят документи за приемане в Стационара, извършва се преценка за назначаване на лъчелечение и планиране в „Листа на чакащите” за лъчелечение. В кабинета диспансерно се наблюдават болни, които имат заболявания на ЦНС (централната нервна система);
4. УНГ кабинет - извършва прецизна диагностична дейност на туморни заболявания на носа, гърлото и ушите;
5. Дерматология - извършва консултативна, диагностична и профилактична дейност, свързана с онкодерматологични заболявания и преканцерози. В кабинета се води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на устните, кожата, и малигнен меланом;
6. Онкохирургия - тук се полагат грижи за оперирани или подлежащи на операция пациенти.

Диспансерно се наблюдават болни със злокачествени тумори на следните органи:

храносмилателна система;
млечни жлези;
ендокринни жлези;
съединителна тъкан;
кости.

7. Кабинет за ехография - тук ултразвуково се изследват:

плеврални кухини;
малък таз;
коремни органи.

8. Функционален кабинет с манипулационна, където се извършват:

Пълни кръвни изследвания;
Манипулации на амбулаторно болни;
Електрокардиограма;
Функционално изследване на дишането.

9. Онкоурология - в кабинета се наблюдават диспансеризирани пациенти със злокачествени тумори на пикочната система;
10. Имунология - в кабинета се провежда имунотерапия на всеки нуждаещ се пациент;
11. Кабинет за изписване на протоколи за безплатно лечение и първоначална регистрация;
12. Кабинет на социалния работник и статистика;
13. Кабинет за борба с болката и палиативно лечение - тук се назначават:

образни изследвания
хематологични изследвания;
обезболяваща терапия.

14. Малка операционна;
15. Регионален раков регистър;
16. Отделения без легла:

Рентгено - диагностично;
Патоморфологично с цитологична лаборатория;
Радиоимунология и Нуклеарна диагностика;
Клинико - лабораторна диагностика.

II. Стационарен блок с 206 легла, разпределени в следните отделения:

1. Онкохирургия /коремен и урологичен сектори/ с леглова база от 38 места, разпределени в луксозни стаи с модерно обзавеждане. В отделението работят квалифицирани лекари с повече от една специалност.

Извършваните оперативни интервенции на:

тумори на тънките черва и стомаха;
злокачествени и доброкачествени туморни образувания на млечните жлези;
злокачествени и доброкачествени туморни образувания на дебелото и правото черво;
мъжка полова система;
панкреас, жлъчни пътища и черен дроб.
2. Медицинска онкология със сектор палиативни грижи - отделението разполага с леглова база от 60 места и с мотивиран висококвалифициран екип от лекари. Медицинската апаратура в отделението е модерна и иновативна. Сред извършваните дейности са:

Изследване на туморни маркери;
Изготвя се индивидуален план за лечение на пациента;
Ултразвукова диагностика на коремни органи;
Ехокардиография.
3. Онкогинекологично отделение с леглова база от 24 места, разпределени в шест болнични стаи. Извършваните дейности са оперативни, лечебни и диагностични;
4. Отделение по гръдна хирургия, в което са разположени 14 многофункционални легла. Тук се извършва диагностична и лечебна дейност свързана с хирургичните болести на гръдния кош. Отделението е разделено на следните сектори:

Нуклеарна медицина;
Клинична патология с цитологична лаборатория;
Образна диагностика;
Клинична лаборатория;
Операционна зала за септични операции;
Операционна зала за асептични операции;
Малка операционна зала, в която се извършват малки гръдни операции;
Кабинет по Ехография;
Лаборатория по Патофизиология на дишането;
Звено за бронхоскопия.
5. Анестезиология и интензивно лечение - отделението разполага с два сектора - асептичен и септичен;
6. Отделение по лъчелечение с дневен стационар, разполагащо с 54 легла. Сред извършваните дейности са:

диагностично уточняване;
лечение и стадиране на пациенти, които подлежат на лъчелечение.
III. Аптека;
IV. Административно-стопански блок;
V. Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания с канцер регистър.

Телефон: 062 603330; 062 620249
Email: onkovt@abv.bg

Send message to moderator