Комплексен онкологичен център /КОЦ/ – Русе ЕООД, гр. Русе

  1. Home
  2. »
  3. Комплексен онкологичен център /КОЦ/ – Русе ЕООД, гр. Русе
Contact Information
Адрес:
ул. "Независимост" № 2, гр. Благоевград 7000
Description:

През 1952 г., в гр. Русе, се открива онкологичен кабинет за наблюдение и регистрация на пациенти с онкологични заболявания, а през 1953 г. се обособява Стационар с 20 легла. Това са първите структури на Комплексния онкологичен център в Русе. През 1962 г. се построява основният корпус на сегашната сграда и това дава възможност да се разкрият отделения по радиология, дерматология, гинекология, химиотерапия и поликлинични кабинети. Разкриването на Цитологичната лаборатория, през 1981 г., слага началото на масов профилактичен, цитологичен скрининг в района. През годините продължава разкриването на още отделения, сектори и кабинети в Онкологичния център. КОЦ - Русе обслужва населението на 3 области - Русе, Силистра, Разград.

Основната задача на центъра е да издирва активно, да диагностицира и да назначава адекватно лечение на пациенти с онкологични заболявания. Регистрацията и наблюдението на болни с предрак и ракови заболявания е задължително.
Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД е единственото специализирано лечебно заведение в 3-те области, което има на разположение висококвалифициран екип от специалисти, съвременна и модерна специализирана апаратура и това позволява да се извършва комплексно лечение на пациенти с онкологични заболявания.

Структура:

I. Диагностично - консултативен блок - тук са разположени следните звена:

1. Специализирани консултативно - диагностични кабинети - на разположение са кабинети по:

1.1. Гинекология - в кабинета се осъществяват диагностични първични прегледи, преценка на състоянието на пациента и нуждата му от хоспитализация. При нужда се извършват следните изследвания:

Биопсия;
Колпоскопия;
Вземане на материал за цитонамазка.
1.2. Хирургия - тук се извършват консултации, прегледи и диагностициране на всички пациенти с онкологични заболявания, които са оперирани или подлежат на оперативно лечение. В кабинета се наблюдават диспансеризирани пациенти със злокачествени новообразувания на:

Храносмилателната система;
Съединителната тъкан;
Ендокринните и млечните жлези;
Кости.

1.3. Дерматология - тук се диагностицират всички преканцерози и онкодерматологични заболявания, оформяне на лист за диспансеризация, първични и вторични прегледи и планиране в "лист на чакащи";
1.4. Медицинска онкология - в кабинетите се определя и се следи лекарствената терапия на всеки онкологично болен пациент, изготвят се документи за стационарен прием и се диагностицират първични тумори и метастази;
1.5. Урология - в кабинета се диагностицират и се назначава адекватно лечение на преканцерози и онкологични заболявания на урогениталната система. Провеждат се урологични консултации и се извършват цистоскопии на диспансеризирани пациенти, които са включени в онкологичния регистър;
1.6. УНГ - в кабинета се извършва специализирана диагностика на туморни образувания на ушите, носа и гърлото;
1.7. Лъчелечение - тук се извършва преценка на състоянието на пациента и нуждата му от лъчелечение, оформяне на документи за диспансеризация и включване в "лист на чакащите" за лъчелечение;
1.8. Горна и долна ендоскопия - в кабинета се провеждат инвазивни и неинвазивни изследвания на храносмилателната система;
1.9. Ултразвукова диагностика - тук се осъществява ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза, абдоминални органи и други повърхностни структури;
1.10. Електрокардиографии - тук се провеждат всички електрокардиографии, като част от подготвителния процес за прием на пациенти в стационара.

2. Клинико - диагностични структури - тук са разположени отделения по:

2.1. Образна диагностика - в отделението се извършва пълен обем от мамографии, конвенционални рентгенологични изследвания, ехографии на млечната жлеза;
2.2. Нуклеарна медицина - тук се извършват функционално - морфологични и функционални диагностични изследвания на органи и системи;
2.3. Клинична патология - основната цел на отделението е да повиши качеството на комплексните дейности, за да се постигне максимален ефект от своевременната диагностика на злокачествени тумори. Тук се извършват изследвания на:

Ендоксопски материал и материал от пункционни биопсии;
Цитологични материали от пунктати, изливи, инвазивни методи;
Инцизионен хирургичен материал и резекционен материал;
Извършват се патологоанатомични аутопсии.
2.4. Клинична лаборатория - в лабораторията се извършват анализи на:

Липиди;
Белтъци;
Хемостазни процеси и фактори;
Субстрати;
Кръв и кръвни клетки;
Захари и електролити;
Хормони, ензими, туморни маркери;
Уринен анализ;
Олигоелементи;
Имунохроматографски бърз тест;
Проби за целите на вътрешно - лабораторния качествен контрол.

3. Звено за регистрация и профилактика на онкозаболяванията и информационно осигуряване.

II. Стационар - в блока са разположени отделения по:

1. Медицинска онкология - тук се извършва диагностика и се назначава адекватно лекарствено лечение на солидни тумори по утвърдени в България и Европа диагностични и терапевтични схеми. При лечението се използват различни медикаменти, като някои от тях могат да са и химиотерапевтични лекарства. В отделението се провеждат терапевтични и клинични изпитания по медицинска онкология;
2. Медицинска онкология и онкохирургия в гинекологията - в отделението се диагностицират и лекуват пациентки с доброкачествени тумори, злокачествени новообразувания на женските гениталии и преканцерози. Извършва се и пълният обем от гинекологични оперативни интервенции;
3. Лъчелечение - дейността на отделението е строго съобразена с основните алгоритми и съвременните стандарти на лъчелечението на туморните заболявания. Основни дейности:

Участие в консилиум за определяне на лечебния план на всеки пациент;
Извършване на пълният обем лечебна дейност на злокачествени и доброкачествени тумори - дефинитивна, предоперативна, следоперативна и палиативна лъчетерапия.
4. Онкологична хирургия - в отделението се извършват, различни по сложност и обем, операции на преканцерози, доброкачествени и злокачествени туморни образувания. Преди операция се извършват:

Консултации с анестезиолог;
Консултации с кардиолог;
Инструментални и лабораторни изследвания.
5. Медицинска онкология за престой до 12 часа;
6. Лъчелечение за престой до 12 часа;
7. Анестезиология и интензивно лечение - в отделението се провежда предоперативна анестезиологична консултация с всеки пациент, който подлежи на оперативно лечение. Осъществява се денонощен мониторинг на всички жизнени функции и се лекуват всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в съзнание, дишане, хемодинамика.

III. Аптека;
IV. Административно - стопански блок.

Комплексен онкологичен център - Русе работи по сключени договори с НЗОК.

Телефон: 082 819911

Send message to moderator