„Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора

  1. Home
  2. »
  3. „Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора
Contact Information
Адрес:
гр. Стара Загора, ул. "Д-р Т. Стоянович" № 15 (в двора на болничния комплекс), град Стара Загора 6000
Description:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД е основан през 1956 г. с разкриването на първите онкологични кабинети в сградата на I поликлиника. През 1964 г. е открит стационар за пациенти с онкологични заболявания, а през 1976 г. Центърът се обособява като самостоятелно лечебно заведение и към него се изгража допълнитела сграда.

Онкологичният център обслужва пациенти от градовете Стара Загора и Сливен. В областта на кюри терапията и лъчелечението с телегама терапия се лекуват пациенти и от Хасковски онкологичен диспансер. В центъра се извършва и комплексно лечение на онкологични заболявания на ЛОР органи за пациенти от областите Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Кърджали и Хасково.

Структура:

Диагностично-консултативен блок:

Специализирани консултативно-диагностични кабинети:

регистратура;
манипулационна;
медицинска онкология;
онкологична хирургия и урология;
онкогинекология;
онкоУНГ;
онкодерматология;
профилактично-диагностичен кабинет;
лъчетерапия;
преданестезиологичен кабинет.

Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания.

Отделения без легла:Отделение по образна диагностика;
Отделение по нуклеарна медицина;
Отделение по клинична патология.

Стационар с легла:

Медицинска онкология;
Онкогинекология;
Хирургия;
Онко УНГ;
Анестезиология и интензивно лечение;
Лъчелечение.

Клинична лаборатория

В клиничната лаборатория се извършва пълният обем от необходимите изследвания, които спомагат за прецизното и бързо поставяне на диагноза.

Аптека
КОЦ-Стара Загора разполага с лицензирана аптека, която е лицензирана и се предлагат опиати. В нея могат да се открият нужните за много пациенти специфични медикаменти.

Административно-стопански блок
През 2014 г. Комплексен онкологичен център-Стара Загора получава високотехнологична и модерна лъчетерапевтична апаратура - линеен ускорител. С него се лекуват почти всички ракови заболявания - самостоятелно или в комбинация с хирургия и химиотерапия.

Основни дейности в КОЦ-Стара Загора:

превенция на онкологичните заболявания;
активно търсене, диагностициране и поставяне на адекватно лечение на лица с онкологични заболявания;
регистриране и диспансеризиране на пациенти с преканцерози и онкологични заболявания;
проследяване, консултации и периодично наблюдение на онкологично болни пациенти;
изготвяне и поддържане на информационна база данни за всички преминали лица с онкологични заболявания;
провеждане на терапевтични и клинични изпитвания в областта на медицинската онкология;
консултативна и експертна дейност в областта на Медицинската онкология и Онкологията;
клинично тестване на лекарствени продукти;
извършва се научноизследователска дейност в областта на онкологията;
информира се обществото по проблемите на онкологичните заболявания;
провеждат се консултации по проблемите в онкологията;
осъществяват се и комплексни програми за специализация и обучение по здравни грижи, медицинска онкология, онкология и лъчелечение;
осъществяват се скринингови програми за онкологичните заболявания в специалностите: медицинска онкология, урология, хирургия, УНГ заболявания, кожни и венерически заболявания, акушерство и гинекология, образна диагностика, лъчелечение, клинична лаборатория, нуклеарна медицина, анестезиология и интензивно лечение, обща и клинична патология.

Фейсбук страница: "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД

Телефон: 042 614196; 042 614163
Email: oncosz@abv.bg

Send message to moderator