„Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Шумен“ ЕООД, гр. Шумен

  1. Home
  2. »
  3. „Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Шумен“ ЕООД, гр. Шумен
Contact Information
Адрес:
гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, гр. Шумен 9700
Description:

"Комплексен онкологичен център /КОЦ/ - Шумен" ЕООД, гр. Шумен, стартира началото си през 1952 година като Окръжен онкологичен кабинет. През годините претърпява много структурни промени и едва през 2000 година се отделя като самостоятелно специализирано лечебно заведение. В Онкологичния център активно се издирват, консултират, диагностицират и лекуват пациенти с онкологични заболявания на територията на областите Шумен и Търговище.

Центърът предлага широка гама от достъпна, качествена и съвременна медицинска помощ в областта на онкологията. Извършва специализирани дейности като контрол и оценка на първична и вторична профилактика на заболяванията, амбулаторно-консултативна дейност, ранна диагностика на злокачествени новообразувания, рехабилитация, както и целия обем от лечебна дейност за болни от доброкачествени, злокачествени тумори или преканцерози в областта. Лечебното заведение извършва експертиза за трайна нетрудоспособност, както и големи кампании за профилактични прегледи по собствена програма или въз основа на Националната скринингова програма.

 

Основните дейности на КОЦ - Шумен:

Организира, контролира, провежда и отчита всички извършени дейности по ранна диагностика на злокачествени образувания.

Провежда пълният обем от консултативна, диагностична и лечебна дейност за пациентите с доброкачествени и злокачествени тумори, преканцерози.

Организира, контролира, отчита и оценява качеството на дейността на първичната и вторичната профилактика на злокачествените новообразувания.

Извършва дейности, чрез които се подобрява качеството на живот на пациентите и осигурява необходимата рехабилитация за борба с болката.

Извършва диагностична и амбулаторно-консултативна дейност в разкритите звена и кабинети, подпомага дейността на специализираните кабинети в региона и личните лекари.

Извършва профилактични прегледи, които се организират въз основа на собствена и Национална

Скринингова програма;

Осъществява трудово-лекарска експертиза за трайна нетрудоспособност на пациенти с онкологични заболявания.

Провежда клинични изпитания на нови лекарствени средства и методики за лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

Структура:

Диагностично-консултативен блок 

 

На регистратурата в сектора се приемат, записват и насочват пациентите за диагностика или лечение при различните специалисти. Тук може да бъде получена и допълнителна информация за приема и съхранение на досиетата.

Консултативно-диагностични кабинети:

Медицинска онкология - клинични процедури;
Медицинска онкология;
Хирургия;
Ендоскопски кабинет;
Гинекология;
УНГ заболявания;
Урология;
Радиологичен кабинет;
Палиативни грижи;
Преданестезиология;
Кабинет на онко комитети;
Кабинет на медицинската сестра.

Образна диагностика
Отделението има на разположение високотехнологична, модерна апаратура, която позволява извършването на качествена и прецизна диагностика на всички онкологични заболявания. КОЦ - Шумен разполага с 2 мамографски апарата, компютърен томограф, рентгенови апарати за високоспециализирани и конвенционални изследвания, апарат за ултразвукова диагностика.

Профилактика, епидемиология и контрол на онкологичните заболявания
Нуклеарна медицина с метаболитна терапия
В отделението се провеждат следните нуклеарномедицински функционални изследвания:

Сцинтиграфия на:

бъбреци;
костна система при неонкологични и онкологични заболявания;
тестиси при възрастни;
щитовидна жлеза с технеций и радиоактивен йод;
сентинелни лимфни възли;
туморотропна сцентиграфия;
перфузионна сцентиграфия на бял дроб.

Изследват се хормони и туморни маркери по радиоимунологичен метод, провежда се лабораторна диагностика и метаболитна лъчетерапия.

Клинична патология
Отделението стартира дейност през 2013 година. Разполага с 9 кабинета, разпределени на първия и втори етаж на сградата, и няколко взаимно свързани части. Извършва се диагностика и лечение на онко-хирургични, гинекологични и други заболявания, както и химиотерапия, лъчелечение, диспансерно наблюдение и други.

Клинична лаборатория
Тук се извършват назначените от специалисти изследвания на пациенти.

Стационар
Отделение по Медицинска онкология
Това е основното отделение в КОЦ - Шумен. В него се извършват следните видове дейности: 

диагностициране с ранна оценка, стадиране, прогнозиране и оценка на риска на всички злокачествени заболявания;
методична и консултативна помощ;
лечение на злокачествени заболявания с прицелна терапия, химиотерапия, хормонотерапия и имунотерапия;
медицинска експертиза на работоспособността;
наблюдение на пациенти с онкологични заболявания.

Онкологична гинекология:

лапароскопски операции;
пълният обем от оперативни интервенции чрез коремен достъп при доброкачествени и злокачествени заболявания на женските полови органи;
бримкови и стандартни конизации на маточната шийка;
оперативни интервенции чрез долен достъп при злокачествени и доброкачествени заболявания на долния генитален тракт при жените.

Лъчелечение
Отделението разполага с модерна, високотехнологична апаратура - 2 линейни ускорителя, апарат за ортоволтна рентгенова терапия, 4-D компютърен томограф, и това позволява извършването на високотехнологично лъчелечение с модулиране на интензитета.

Анестезиология и интензивно лечение
В отделението се извършва анестезия - преди, по време и след оперативна намеса, денонощно наблюдение на жизнените функции на всеки пациент и интензивна терапия.

Онкологична хирургия
Гастроентерология
Болнична аптека
Административно-стопански блок
В този сектор са обособени два блока - икономически и стопански.

КОЦ - Шумен работи по сключен договор с НЗОК.

Фейсбук страница: "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД, гр. Шумен

Send message to moderator