СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ ЕООД, гр. Русе

0.0
  1. Home
  2. »
  3. СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ ЕООД, гр. Русе
Contact Information
Адрес:
ул. "Алея Лилия" № 1, гр. Русе 7000
Description:
Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания "Д-р Димитър Граматиков" ЕООД (СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков"), гр. Русе, е единствената болница в областта за активно издирване, диагностициране, лечение и наблюдение на пациенти с белодробни заболявания, неспецифични болести на дихателната система и туберкулоза от всички възрастови групи. Болницата е главна структура в контрола на животозастрашаващи заболявания като белодробен емфизем, ХОББ, бронхопневмонии, плеврални изливи, белодробни абсцеси, хроничен бронхит, бронхиална астма и пневмонии. Тя заема и ролята на консултант на всички лечебни заведения за регион Русе. В нея работят висококвалифицирани специалисти с богат опит и съвременна техника.

Структура:

  • Консултативно-диагностичен сектор;
  • Пневмологично отделение;
  • Пневмофтизиатрично отделение;
  • ДКЦ.

Основни дейности

В лечебното заведение се извършва консултации, специализирани първични и вторични прегледи и лечение на деца и възрстани пациенти с остри или хронични неспецифични заболявания и туберкулоза. Извършва се диспансеризация на болни с неактивна и активна форма на ТБК и ХБЗ, лечение на заболяванията по Националната програма за борба с туберкулозата, предписания, химиопрофилактики и скринингови прегледи на рискови групи.

ДКЦ СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков" ЕООД, гр. Русе

Консултативни кабинети

Консултативните кабинети работят по утвърден график. В тях се осъществяват първични консултации, прегледи, диагностика и диспансериюзация на болни с ХНБЗ и туберкулоза, назначават се лечения, предписания и специфични изследвания, изпълняват се химиопрофилактики и хоспитализация за заболели с туберкулоза или остри хронични пулмопатии. В кабинетите се извършват планови и спешни консултации, както и скринингови изследвания на населението по определени програми.

Диагностичен кабинет

В кабинета се извършват три основни вида изследвания: електрокардиография, функционално изследване на дишането с или без бронходилататорен тест и функционално изследване на дишането с натоварване.

Сектор образна диагностика

В Сектора се извършват прегледи по желание, масова профилактика и диагностика, назначена от специалисти в болницата. Отделението е модерно оборудвано със система за компютърна дигитална безфилмова диагностика, както и принтер с множество предимства. Извършват се и ехографски изследвания със съвременна апаратура на плеврална кухина и коремни органи.

Бронхологичен кабинет

Кабинетът обслужва амбулаторни пациенти, болни, насочени от други болници, както и пациенти, постъпили в СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков - Русе", МДОЗС – Русе и МБАЛ – Русе. В кабинета се извършват първични прегледи при специалист бронхолог, който назначава съответните изследвания – фибробронхоскопия, трансбронхиална иглова аспирационна биопсия, катетър аспирация, трансбронхиална щипкова биопсия, транторакална тънкоиглена аспирационна биопсия, бронхоалвеоларен лаваж и други. Материалите се изпращат за микробиологично, цитологично, хистологично и ТБК изследвания.

Кабинет за туберкулоза и имунопрофилактика при деца и юноши

В кабинета се извършва профилактика и лечение на пациенти от 0 до 18-годишна възраст с ТБК, диспансеризация на децата и юношите в съответните групи, провеждане и контрол на химиотерапия при младежи и деца с туберкулоза, както и назначаване на съответните изследвания. Специалистите от болницата извършват и извънболнично лечение на деца и юноши с туберкулоза в различните й форми и водят диспансерен отчет за наблюдение и лечение на малките пациенти.
Кабинетът разполага и с БЦЖ екип, който извършва диагностични и преваксинални проби МАНТУ на подлежащите пациенти, както и ваксинация на деца и юноши, пропусната от личните лекари.

Микробиологича лаборатория

Лабораторията е единствената в областта за диагностика на неспецифична микрофлора и диагностика на ТБК. Извършва изследвания на амбулаторни пациенти срещу заплащане, на болни, изпратени от други болници, на стационарно болни, контактни, диспансеризирани и пациенти на РЗОК.
СБАЛПФЗ "Д-р Димитър Граматиков" ЕООД, гр. Русе, предлага специализирана доболнична помощ по договор с НЗОК само с конкретни специалисти от болницата.
Телефон: 082 813964; 082 813964

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Send message to moderator